Startsida Umeå kommun

Sekundär skyddszon

Miljöfarlig verksamhet

 • Det krävs tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden för att börja med ny miljöfarlig verksamhet om det finns risk att vattnet eller marken förorenas.

Läs mer om miljöfarlig verksamhet.

Hantering av petroleumprodukter, kemikalier och andra skadliga ämnen

 • Byggnader som värms upp med petroleumprodukter, exempelvis olja, ska anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden. För annan hantering av petroleumprodukter och brandfarliga vätskor, som bensin, diesel, etanol mm, krävs tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden.
 • Det är förbjudet med förvaringsbehållare (cisterner) som är större än 250 liter och permanenta förbränningsmotorer om de inte uppfyller vissa säkerhetskrav.
 • För att hantera kemiska bekämpningsmedel krävs tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden, kravet gäller inte vid användning på djur inomhus eller vid hushållsanvändning inomhus och på fasad. Ett tillstånd krävs även för att använda växtnäringsämnen, dock inte vid hushållsanvändning.
 • Hantering av andra ämnen som kan vara skadliga för yt- och grundvatten ska anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden, detta gäller inte för färg, lösningsmedel och liknande i hushållet eller för underhåll av byggnader.
 • Det är tillåtet att ha vanligt drivmedel i tankar som är nödvändigt för att köra bilar, skotrar, arbetsmaskiner och liknande fordon som är i bruk. Det är även tillåtet att fylla på, förvara och transportera maximalt två dunkar med 20 liter drivmedel per dunk samt hantera mindre mängd än 5 liter av andra petroleumprodukter och kemikalier.

Transport av avfarligt gods, upplag och väghållning

 • Farligt gods får endast trasporteras på järnvägar och på de vägar som länsstyrelsen har pekat ut för farligt gods, tex väg 363.
 • Det är förbjudet att lagra asfalt, oljegrus och vägsalt. Det gäller inte vägsalt som förvaras väderskyddat och tänkt att använda under innevarande säsong.

Täktverksamhet, andra schaktningsarbeten

 • Befintlig materialtäkt för husbehov ska anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden och det krävs tillstånd för att starta nya. Andra materialtäkter är förbjudna att starta. Det är även förbjudet att bedriva täktverksamhet lägre än 2 meter från grundvattennivån samt att utan tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden köra fordon inom täktområdet.
 • För att utföra schaktningsarbete krävs tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden, förutom i de fall arbetet prövas av miljödomstolen eller länsstyrelsen samt för byggnader som fått bygglov.

Jordbruk och skogsbruk

 • För att få förvara ensilage (djurfoder) i silo (förvaringsbehållare) krävs tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden.
 • Det är förbjudet att ha kvar högar av grot (grena, toppar mm), bark och timmer mer än två säsonger, det gäller dock inte vanliga vedhögar. Tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden krävs för att markbereda med maskin och bryta stubbar.

Vatten och avlopp, avfall samt energianläggningar

 • För att anlägga en ny avloppsanläggning medinfiltration krävs tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden.
 • Det är förbjudet att deponera (lägga på soptipp) avfall.
 • Det är endast tillåtet att lägga upp snö från det primära och sekundära skyddsområdet.
 • För att anlägga nya energianläggningar, exempelvis ytjord-, berg-, grundvatten-, och sjövärme, samt att utföra andra typer av borrningar krävs tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden.
 • För att anlägga en ny vattenbrunn krävs tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Läs mer om kraven för vatten och avlopp.

Karta vattenskyddsområde

Klicka för att se de olika skyddszonerna