Startsida Umeå kommun

Eget avlopp

Om du inte har tillgång till kommunalt avloppsnät måste du ordna en egen avloppsanläggning. Bestämmelser om sådana anläggningar finns i miljöbalken och i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Grundkravet är att spillvattnet ska genomgå längre rening än slamavskiljning.

Tillstånd/anmälan

Innan man anlägger en avloppsanordning måste man enligt miljöbalken söka tillstånd för det hos kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Det gäller om man tänker använda vattentoalett. Gäller det bara bad-, disk- och tvättvatten krävs det i normalfallet endast en anmälan till nämnden. I vissa skyddszoner krävs tillstånd även för dessa anläggningar.

Vid behandling av avloppsärenden bedömer Miljö- och hälsoskydd vilka miljökonsekvenser den planerade anläggningen kan få, t ex om det finns risk för förorening av vattentäkter eller risk för övergödningsproblem i sjöar eller havsvikar. Dessutom bedöms de tekniska förutsättningarna för att kunna utföra den efterbehandling man valt med mera. Om du funderar på att ordna en egen avloppsanläggning bör du i god tid kontakta Miljö- och hälsoskydd för råd och tips.

OBS!

Tänk också på att vara ute i god tid, särskilt om du planerar att utföra din anläggning under sommaren!

Vattenskyddsområden

I kommunen finns ett antal vattenskyddsområden. Inom skyddsområdena finns regler för hur olika typer av verksamheter får bedrivas.

De specifika regler som gäller för avloppsanläggningar är att

  • vissa avloppstekniker inte är tillåtna,
  • det kan krävas tillstånd för att inrätta avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättvatten.

Här hittar du mer information om vattenskyddsområden.

Kontakt

VA-rådgivare

Hans Sandberg
090-16 16 94
070-334 16 94
hans.sandberg@umea.se 

Miljöinspektörer

Ylva Lestander
090-16 17 30

Erik Nilsson
090-16 16 99

Angelica Frykholm
090-16 16 19

mhn@umea.se

Digital blankett för ansökan

Vi vill gärna att du skickar din anmälan/ansökan digitalt. Här finns länk till blankettsamlingen.
Välj Miljö- och hälsoskydd och Avlopp

Vi lovar att...

du som ansöker om tillstånd för eller anmäler anläggande av enskild avloppsanläggning får en
återkoppling inom 10 arbetsdagar.

Vi förväntar oss av dig att…

… ansökningar och anmälningar är kompletta och ritningar fack­manna­mässigt utförda.

Mer information

Skötsel av avloppsanläggning

Information till dig som har en befintlig avloppsanläggning.
Hämta informationsblad här

Skötsel av minireningsverk

Information till dig som har installerat ett minireningsverk.
Hämta informationsblad här

Sidan har granskats 2019-02-11

Sidans kortadress: www.umea.se/enskiltavlopp

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.