Startsida Umeå kommun
VA_måsen

Ny plan för hur VA-nätet ska byggas ut

28 november beslutade kommunfullmäktige att anta en ny VA-strategi. Strategin beskriver var och när utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp bör ske under den närmaste tioårsperioden.

Ungefär 100 områden i kommunen har bedömts. Varje område har klassificerats utifrån miljö, bebyggelse (inklusive tillväxtplaner) och tekniska aspekter. Störst betydelse har tillmätts miljöaspekterna. Man har undersökt förekomsten av ämnen som påverkar vattenkvaliteten (fosfor, kväve, bakterier och andra smittspridande ämnen samt miljögifter och andra kemikalier), skydd av dricksvattentillgång, badvattenkvalitet, ekologisk känslighet för övergödning samt ekologisk status på sjöar, vattendrag och havsvikar. Utöver miljöbehoven har prioriteringar också gjorts på basis av förväntad efterfrågan vid nyexploatering eller omvandling från fritidhus till permanentboende.

A-områden först ut

Bedömningen har utmynnat i att geografiska områden prioriterats i A-, B- och C-områden. Avsikten är att A-områdena ska införlivas i kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp under de närmaste tio åren; B-områden på lite längre sikt och C-områden på mycket lång sikt. De prioriterade A-områdena är Ostnäs, Norrmjöle-Sörmjöle, Täfteå och Sand-Tuvan. Exakta gränser i områdena är inte fastlagda.

VA-strategin i sin helhet han du ladda ner här på sidan (63 sidor inklusive bilder och kartor). Där kan du läsa detaljerad information om det område där just din fastighet ligger.

Ytterligare undersökningar

Nu har vi en övergripande strategi på plats. Det som väntar är mer detaljerade undersökningar och utredningar. Det ska mynna ut i en tidplan och ett besked om hur kostnaden för utbyggnaden ska finansieras, inklusive taxor för enskilda fastighetsägare. Vi förstår att många är angelägna om att få mer information och vi ska ge svar så snart vi kan.

Prenumerera på senaste nytt

I nyhetsflödet nedan kan du läsa senaste nytt om VA-arbetet. Anmäl dig gärna som prenumerant på våra nyheter så får du ett mejl så snart ny information publiceras. Fler informationsmöten om VA-strategin och det kommande arbetet planeras att hållas ute i berörda A-områden under 2017.

Har du frågor, kontakta Hans Sandberg, VA-rådgivare, så hjälper han dig.

Nyheter

Kontakt

Hans Sandberg
VA-rådgivare
Umeå kommun
090-16 16 94
hans.sandberg@umea.se 

Mer information
Informationsmöten

Informationsmöten har hållits om utvecklingsstrategi för vatten och avlopp under vintern och våren.

Presentation från informationsmöte 15 december
(pdf, 2,6 MB)

Prenumerera

Du kan prenumerera på nyheter om strategi för vatten och avlopp. Fyll i din mejladress och klicka OK. Du avslutar prenumerationen på samma sätt.

Sidan har granskats 2018-01-29

Sidans kortadress: www.umea.se/vastrategi

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.