Startsida Umeå kommun

A-B

A

A3 Arena

Aalborgåtagandena

Administration och innovation

Adoption

Adresskyltar

Adressättning

Adult education

Affischer, skyltar

Affischeringstavlor

Aftonstjärnan

Aktiviteter för seniorer

Aktivitetsstöd till barn- och ungdomsverksamhet

Aktrisen vård- och omsorgsboende

Aktrisens träffpunkt

Akut hjälp

Akuta nödsituationer

Akuta psykiska problem

Akutrumsförmedling

Alarmering

Albanska

Algblomning

Alcohol and drug abuse

Alkohol- och drogmottagning

Alkoholförtäring

Alkohollagen

Alkoholmottagning

Alkoholrådgivning för ungdomar

Alkoholservering

Alkoholservering, utbildning

Alkoholtillstånd

Allergi, överkänslighet och specialkost

Allergiförskolan Reveljen

Allergiinformation för livsmedel

Allmän handling

Allmänhetens tider

Allmänna platser

Allmänna val

Alternativa drivmedel

AMA

Amhariska

Analyser

Anbud

Anbudsgivare

ANDTS-strategi

Angården

Anhöriga och friviliga

Anhörigbehörighet

Anhörigrådet

Anhörigstöd, avlösning

Anhörigvård

Anläggningar, bokning

Anläggningar, idrott och motion

Anläggningsarrende

Anmäla fel

Anslag

Anslagstavla, tillkännagivanden, kungörelser

Anslagstavlor

Anställningsstöd

Ansökan förskoleplats

Ansökan om ledighet från skolan

Ansökan om skolbyte

Ansökan skola

Antagning till gymnasiet

Anvisad mark

AP

Application for child care

Aquarena

Arabiedungen

Arabiska

Arbete för ungdomar

Arbete och näringsliv

Arbete Unga

Arbetsgivarintyg

Arbetslöshet

Arbetsmarknad

Arbetsmarknadsavdelningen

Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsinsatser för invandrade

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsordningar och reglementen

Arbetspraktik (AP)

Arbetsrehabilitering

Arbetsträning

Arbetsutskottet

Arboretum Norr, växter

Arkitektur

Arkitekturguide

Arkitekturpriser

Arkiv

Arkivbeskrivningar

Aros

Arrangemang och tillstånd för föreningar

Arrangemangskalender

Arrangera evenemang

Arrangera marknad

Arrende

Arrendera mark

Arvoden och ersättningar för förtroendevalda

Aschanska villan

Aspergergruppen

Aspergerklass

Aspgärdan

Assistansersättning

AST

Asylboende

Asylsökande barn

Athena

Autismspektrumtillstånd, klass för elever med

Autogiro

Automatspel

Avan

Avfall

Avfall och återvinning

Avfallskvarnar

Avfallsplan

Avgift fritidshem

Avgift förskola

Avgifter och taxor

Avgifter för stöd och omsorg

Avgiftsfri skola

Avlopp

Avlopsstillstånd

Avlösarservice i hemmet

Avlösning för barn och unga

Avlösning i hemmet

Avlösning och ledsagning

Avstyckning

Avtalsdatabas

B

Backen

Backens familjecentral

Backens kyrka

Backens skola

Bad och simhallar

Badanläggningar, egenkontroll

Badanläggningar, miljö och hälsoskydd

Badhus

Badplatser

Badvett

Bagare Thillmans gård

Baggböle herrgård

Ballongen

Barn i behov av särskilt stöd

Barn och unga med psykisk ohälsa

Barn och utbildning

Barn som far illa

Barn som upplevt våld i nära relationer

Barnavårdscentraler

Barnkraft

Barnkultur

Barnomsorg

Barnrikehus

Barns rättigheter

Baskartor

Bebyggelsenära skog

Bebyggelseutveckling

Befolkning

Befolkningsförändringar

Befolkningsprognoser

Begravning

Begravning av häst

Bekämpningsmedel

Belysning vid gator och gång- och cykelbanor

Bemötande, funktionshinder

Besiktning av fordon

Bensinstation

Bensinstationer

Bergatrollet

Berghem

Berghem, arkitekturguide

Berghems förskola

Berghemsskolan

Besiktning, fordon

Beslut, insyn och rättssäkerhet

Beslutsvägar

Betala via faktura eller autogiro

Betalningspåminnelser och inkasso

Bettnesand, utegym

Bettnessands havsbad

Betyg och bedömning, IUP

Bibliotek

Biblioteksverksamhet

Bidrag, projektstöd till föreningar

Bidrag till kulturarrangemang och -verksamheter

Bidrag till skolhuvudman för extraordinär stödåtgärd

Bilbatterier

Bilbälte

Bilda förening

Bilder

Bildspel

Bilfritt resande

Billackering

Biltvätt

Biografer

Biosfärområde Vindelälven–Juhtatdahka

Biotopdatabas

Biståndsfonden

Bjännsjön

Björkar till plantering

Björkarnas stad

Björken, träffpunkt

Björken, undervisningsgrupp

Blanketter

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet

Blåkulla förskola

Boende

Boende enligt LSS

Boende för asylsökande barn

Boende vid missbruk

Boenderesursteamet

Boendestöd vid missbruksproblematik

Boka anläggningar och lokaler

Boka färdtjänstresor

Boka riksfärdtjänstresa

Bokbussen

Bokningssystem, Fritid

Bolag

Bolag i kommunkoncernen

Bolagsordningar

Bomässan Bo 87

Borgerlig begravning

Borgerlig vigsel

Borgmästarvillan

Bosniska

Bostad

Bostaden AB

Bostadsanpassning

Bostadsanpassning, avdelning

Bostadsanpassningsbidrag

Bostadsarrende

Bostadsbyggande

Bostadsföretag

Bostadsförsörjning

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadskonsulenterna

Bostadspriser

Bostäder

Bostäder för unga och studenter

Bostäder och hushåll, statistik

Botsmark träffpunkt

Botsmarks skola och pedagogiska omsorg

Boulehallen

Brand i hemmet

Brand- och räddningsnämnden

Brandfarliga varor

Brandförsvar och säkerhet

Brandförsvar och säkerhet, avdelning

Brandförsvar, organisation och uppdrag

Brandman

Brandman i beredskap

Brandposter

Brandskydd

Brandskydd i radhus

Brandskyddskontroll

Brandstation

Brandstationen, arkitekturguide

Brandsäkerhet

Bredband i Umeå

Bredband och IT

Bredband på landsbygden

Bredbandsutbyggnad

Brister i föräldraskap

Broparken

Broparken, arkitekturguide

Broschyrer och presentationsmaterial

Brotts- och drogförebyggande rådet

Brottsförebyggande arbete

Brottslighet bland ungdomar

Brottsofferstöd

Brottsutsatt

BRT

Bruksbackens vård- och omsorgsboende

Brukskyrkan i Hörnefors

Brunnsregistrering

Bryggan stödboende

Brännan förskola

Brännlands skola

Bräntberget, utegym

Bräntbergsbacken

Bräntbergsskolan

Bröllop

Budget och verksamhetsdirektiv

Budgetrådgivning

Building permit

Buller

Buller i hemmet

Buller och luftkvalitet

Bullerskyddsbidrag

Bullmarks skola

Bullmarks träffpunkt

Bullying, safety and security

Buskage och häckar

Buskar och träd, fastighetsägares ansvar

Bussar

Bussig sommar

Busskort för elever i gymnasiet

Busstidtabeller, lokalbussarna

BVC

Byalag

Byaplaner

Byar

Byar med egna hemsidor

Byautvecklingsgrupper

Bygderådet Umeå

Byggande och bostäder

Bygganmälan

Bygglov

Bygglov, avdelning

Byggnadsnämnd

Byggnadsordningar

Byta förskola

Byta grundskola

Bågenhusen

Båtar och hamnar

Båtplatser

Båttrafik

Båtvett

Bäckbacka vård- och omsorgsboende

Bölesholmarna

Böle förskola

Böle överstelöjtnantsboställe

Böleängsparken

Böleängsskolan

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus