Startsida Umeå kommun

Självservice

På den här sidan presenteras ett urval av de e-tjänster som kommunen erbjuder, samlade i olika kategorier. Med en e-tjänst kan du kontakta kommunen och nyttja kommunal service när det passar dig.

Längre ner på sidan:

Allmänt

Lämna synpunkter och förslag

Autogiro, ansökan – betala fakturor från kommunen

Felanmälan

Felanmälan – rapportera fel på gator, gång- och cykelvägar, parker, lekplatser, skogs- och naturområden, trafikljus, belysning, idrottsanläggningar, motionsspår, snöröjning, sandning, vatten, avlopp, elnät, fjärrvärme, kommunala fastigheter med mera. Du kan också anmäla skador som du anser har orsakats av Umeå kommun.

Byggande, bostäder, fastighetsägare

Bygglov – ansök om bygglov, rivningslov, marklov, strandskyddsdispens och skyltlov.

E-tjänster för dig som ska bygga eller är fastighetsägare – reservera tomt, beställ nybyggnadskarta, lämna uppgift till lägenhetsregister, ansök om utstakning i egen regi eller egen sotning med mera.

Blanketter – I kategorin Gator och parker finns ansökningsblanketter för bullerskyddsbidrag och trädfällning och under Miljö- och hälsoskydd finns blanketter som har att göra med avfall, avlopp och värmepumpar.

Data och statistik

Öppna data

Geografiska data – beställ data

E-tjänsteplattformar, blanketter och e-tjänster

Blanketter – blanketter och e-tjänster som är publicerade i plattformen ”Blankettbanken/WBS” (kommer att avvecklas under 2020)

E-tjänsteplattform – e-tjänster i Umeå kommuns e-tjänsteplattform

Fritid

Boka anläggningar och lokaler

Felanmälan – anmäl fel på idrottsanläggningar, motionsspår med mera.

SMS-prenumeration, information om fritidsanläggningar – få uppdateringar om badtemperaturer, spårpreparering, spolning av isbanor med mera till din mobil.

Föreningar

Aktivitetskort på nätet – aktivitetsbidrag och lokalstöd

Registrera ny förening

Föreningsinformation – föreningar kan boka skol- och idrottsanläggningar och administrera uppgifter

E-tjänster, föreningsliv – under rubriken Fritid och föreningsliv hittar du bland annat bidragsansökningar för olika typer av föreningar, inkluderingsstöd, internationellt ungdomsutbyte, investeringsbidrag, stöd till stora arrangemang, drift av anläggning, projektbidrag och mycket mer.

Gator, trafik och infrastruktur

Felanmälan – anmäl fel på gator, gång- och cykelvägar, trafikljus med mera

Tillstånd för grävning och trafikanordning – ansök om tillstånd

Jobb och företagande

Lediga jobb i kommunen – sök jobb hos oss

Bevaka upphandlingar och lämna anbud

Näringslivsregister – komplettera uppgifter om företag

Serveringstillstånd, ansökan

E-tjänster för företagare – under rubriken Företagare hittar du bland annat ansökan om tillstånd för att hantera brandfarliga eller explosiva varor

Blanketter – ansök om tillstånd i olika kategorier, till exempel alkohol och tobak eller miljö- och hälsoskydd

Markupplåtelse – ansök om att använda offentlig plats för torghandel, festival eller andra arrangemang

Kommun och politik

Bidrag till politiskt ungdomsförbund – ansök om bidrag

Handlingar i stadsarkivet – beställ uppgifter ur eller kopior av handlingar

Kultur, bibliotek

Evenemangskalender – lägga in och redigera evenemang som du arrangerar, kalendern visas bland annat på alltomvasterbotten.se och kommunens webbplats

Minabibliotek.se – hantera lån och reservationer eller betala försenings­avgifter under mina sidor, låna e-böcker och e-ljudböcker, läs e-tidningar och strömma film under e-biblioteket

Boka bibliotekens datorer och grupprum

Boka tid med personalen på biblioteket

E-tjänster, föreningsliv – under rubriken Fritid och föreningsliv hittar du bidragsansökningar, till exempel finska kulturpotten, tillfälligt kulturarrangemang och verksamhetsstöd till kulturförening

Ansök till Kulturskolan

Markupplåtelse – ansök om att använda en offentlig plats för festival eller annat arrangemang

Miljö, avfall

Blanketter – i kategorin Gator och parker finns ansökningsblankett för bullerskyddsbidrag och under Miljö- och hälsoskydd finns många blanketter som har att göra med avfall, avlopp och miljöfarlig verksamhet

Felanmälan, vatten, avlopp, avfall och återvinning (www.vakin.se)

Omsorg och hjälp

Ansökningsblanketter – ansök om försörjningsstöd eller andra former av bistånd, stöd och hjälp för barn, vuxna och äldre

Anonym anmälan om oro – anmäl till exempel misstanke om att barn far illa

Färdtjänst – ansök om färdtjänst

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade – ansök om tillstånd

Anmäl vårdskada – anmäl skada som du anser är orsakad av Umeå kommun

Ansök om bidrag för socialt förebyggande insatser för unga

Utbildning och barnomsorg

Skolportal – logga in till webbtjänster som förskolan, grundskolan och gymnasieskolan använder

Lärplattform – uppdatera kontaktuppgifter, anmäla frånvaro, boka utvecklingssamtal och kommunicera med skolan via Lärum

Schema och frånvaro i förskola eller fritids – lägg schema och anmäl frånvaro

Plats i förskola eller fritids – ansök om eller säg upp plats

Ansökningsblanketter – i kategorin Utbildning och barnomsorg hittar du busskort, förskoleklass, ledighet, specialkost, gymnasiesärskola, inackorderingstillägg, förtur på grund av synnerliga skäl, uppskjuten skolplikt och många fler blanketter

Skolskjuts – ansökan och schemaläggning av skolskjuts för elever som bara vistas delvis på fritidshem, har växelvis boende, valt annan skola eller går grundsärskola

Ansök till Kulturskolan

Betygskopia, utdrag ur betygskatalog – beställ

Anställda och förtroendevalda

Anmäl/ändra konto för löneinsättning

Beställ intyg – beställ arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg och intyg om inkomstbortfall

Intyg om förlorad arbetsinkomst för förtroendevalda

Underlag för reseräkning för förtroendevalda

Ändra uppgifter i förtroendemannaregistret

Fler e-tjänster och blanketter för anställda finns i Lönesupports ärendeportal eller på intranätet; Blanketter, lön och anställning

Inloggning och betalning

Inloggning

Flera av våra e-tjänster kräver inloggning. Det finns flera olika system för att logga in. Mer information om hur du loggar in finns i anslutning till tjänsten.  

Två vanliga sätt att logga in:

E-legitimation

ID-tjänst

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-06-15

Sidans kortadress: www.umea.se/sjalvservice