Startsida Umeå kommun
Cykelbron

Upmejen tjïelten webbesijjie

Umeå kommuns webbplats

Daesnie bïevnesh gååvnesieh dam hoksehtimmiem mij Upmejen tjïelte dutnjien gie lea tjïelten otnege faala. Fïerhte bijjiebaakoej nuelesne garrahbielesne bïevnesh hoksehtimmien bïjre gaavnh jïh guktie dam maahtah nuhtjedh jïh aaj telefovne-nummerem maam maahtah ringkedh jis naan gyhtjelassh.

Sidan har granskats 2018-10-02

Sidans kortadress: www.umea.se/samegielat

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.