Startsida Umeå kommun

Gærjagåetie

Bibliotek

Upmejen åålmehgærjagåetieh leah staarengærjagåetieh, jeenjebh filijalegærjagåetie jïh gærjabusse. Åesehts gærjah, musihkem, filmem, tjoejegærjam jallh jeatjah medijh löönedh. Vuesiehtimmie jeatjah faalaldahkh lea avijsh, plaerieh, maahtoegærjah, siebredahkenbïevnesh, datovrh databaasijgujmie jïh internedtem. Dah gærjagåetieh leah aaj gaavnedimmiesijjieh mah leah rihpes gaajhkide.

Jeenebh gærjagåetine iedtjeles vuesiehtimmieh jïh öörnemh öörnieh, daamtaj ovmessie siebriej jïh åårganisasjovnij ektine. Maanide vaajesboelhkh jïh vuesiehtimmieh maanide öörnieh. Gærjagåetien bïevneshsæjjan bieljeldh jis datne sïjhth meatan årrodh jïh vuesiehtimmiem jallh öörnemem öörnedh.

Gærjagåetie faalaldahkem almetjidie giej lea sjïere daarpoeh faala. Desnie g.j. tjoejegærjah, aelkieslohkeme gærjah jïh gærjah stoerre bokstavijgujmie. Dejtie gieh eah maehtieh gærjagåatan båetedh faala gåetiefaalaldahkh.

Upmejen åålmehgærjagåetie ektine dah gærjagåetieh Bjurholmesne, Nordmalingesne, Robertforsesne, Vindeln´sne jïh Vännäsesne barka. Maahtah löönedh, bååstide vedtedh jïh gærjagåetien faalaldahkh nuhtjedh abpe Upmejedajvesne. Dah gærjagåetiej lea aaj ektine gåetiesæjroe, www.minabibliotek.se, jeenebh e-faalaldahkijgujmie.

 


Jeenebh bïevnesh


Gærjagåetieh, telefovne: 090-16 10 00 (viksele)

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.