Startsida Umeå kommun

Kultuvrejarnge maanide jïh noeride

Kulturcentrum för barn och unga

Kultuvrejarnge Upmejen maanajkultuvrem evtiede jïh dåarjode. Dah faalah g.j. viermiem gusnie dåarjoe jïh ektiebarkoe abpe maanajkultuvredajvesne, kultuvrepedagogihken jåarhkeööhpehtimmiem lohkehtæjjide jïh jeatjidie gieh maanah jïh noerh barkosne gaavnedieh jïh kultuvreprogrammem åvteskuvlide jïh skuvlide jïh aaj byjjes maana- jïh fuelhkievuesiehtimmieh.

Kultuvrepedagogihkijh kultuvrepedagogihken prosjekth skuvlesne faelieh jïh aaj ööhpehtimmie jïh viehkiem barkejidie gieh sïjhtieh tjiehpiesdaajhtomem maanide jïh noerde barkedh. Teaterebovren dramatjïerth maanide jïh noeride mej leah luhkien jaepien raejeste luhkieuktsien jaepien raajan lea stoerre bielem dej barkoste.

Aalkuvisnie fïerhten tjaktje jïh gïjre dellie programme maana- jïh fuelhkievuesiehtimmiejgujmie buakta, v.g. teater, musihke jïh daansoe. Dah vuesiehtimmieh daamtaj maanasåajtose aarkbiejjien biejjegen vuesehte jïh ååmegasse laavvadahken jïh aejlegen. Såemies vuesiehtimmieh golmen jaepien raejeste sjiehteles jïh jeatjah dejtie båarasåbpoe maanide. Sjïere kultuvrefaalaldahke Upmeje tjïelten maadthskuvlelearohkidie faala.

Jeenebh bïevnesh


Telefovne: 090-16 10 00 (viksele)

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.