Startsida Umeå kommun

Geerveööhpehtimmie

Vuxenutbildning

Geerveööhpehtimmie Upmejisnie dutnjien gie sïjhth aerebe lohkemh læssanidh, ryöjredidh ööhpehtæmman jïlleskuvlesne jallh orre maahtoem ohtsedidh. Gåarede kuvsjepakehtem jallh kuvsjem lohkedh. Åadtjoeh lohkedh dan raejeste datne 20 jaepieh ïllh jallh jåarhkeskuvlen ööhpehtimmiem galhkeme.

Bïeljelh

Bïeljelh jïh jeenjebh bïevnesh åadtjoeh jallh tïjjem dængkoeh soptsestallemasse jallh pryövemasse:

090-16 17 20
090-16 16 66

Jienebh bïevnesh

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.