Startsida Umeå kommun

Irhkeme, jearsoesvoete jïh vihtiesvoete

Mobbning, trygghet och säkerhet

Skuvle barkoesijjie jïh vihkeles byjrese gusnie gaajhkh maanah edtjieh damtedh dah vyörtegsvoetine jïh seahkarimmine gïetedamme. Skuvle edtja aaj jearsoes byjresem årrodh.

Fïerhtene maadthskuvlesne anti-irhkemedåehkiem gååvnese mij barka irhkemem heerrede jïh dan vööste barkedh. Fïerhtene jåarhkeskuvline gïetedimmiesoejkesje irhkemen vööste.

Bïeljelh

Bïeljelh fïerhtem skuvlem jïh dellie åadtjoeh jienebh daejredh.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.