Startsida Umeå kommun

Jåarhkeskuvle

Gymnasieskola

Upmejisnie gellie tjïelten jåarhkeskuvlh, rïjhkejåarhkeskuvlh jïh frïjje jåarhkeskuvlh gååvnesieh. Jis nuerebe 20 jaepeste jåarhkeskuvleööhpehtimmiem lohkh. Jis båarasåbpoe 20 jaepeste geerveööhpehtimmesne lohkh.

Jåarhkeskuvleööhpehtæmman ohtsedidh

Jåarhkeskuvledåastove Västerbottenen leenesne bïevnesh vadta ööhpehtimmiej bïjre jïh dïhte dïedtem åtna ohtsemh jåarhkeskuvlide Västerbottenisnie. Jis maadthskuvlesne  jallh jeatjah skuvlesne ohtsemem studijebïhkedæjjese skuvlesne vadta jallh gaskeviermien tjïrrh (www.gymnasieantagningen.nu). Webbesijjesne gååvnese jienebh bïevnesh jåarhkeskuvlen ohtsemen bïjre.

Learohkh leenen ålkoelisnie dej ohtsemem vadta ohtsemesuarkan sov hïejmetjïeltesne. Jienebh bïevnesh, bïeljelh studije- jïh barkoegeajnoebïhkedæjjah jallh jåarhkeskuvleohtsemem.

Jienebh bïevnesh

Læstoe gusnie ovmessie jåarhkeskuvlh gååvnesieh www.umea.se/gymnasieskola

Lohkh vielie www.umea.se/gymnasievalet

(sveerjengïelesne)

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.