Startsida Umeå kommun

Learohkehealsoe

Elevhälsa

Learohkehealsoe åvtelhbodti jïh healsoeskreejreme barka aarhskuvlesne jïh skuvlesne. Learohkehealsosne gellie professjovnh mah ektesne jïh skuvline berkieh gosse datne learoehkinie jallh eejhteginie sjïere dåarjoem skuvlesne daarpesjh.

Voestes bïeljelimmie Learohkehealsojne daamhtaj skuvlen tjïrrh. Jis daarpesjh skuvlehealsoesåjhtoem jallh kuratorem maahtah datne learoehkinie jallh eejhteginie mijjem ryöktesth bïeljelidh.

Bïeljelh

090-16 10 00 (veeksele)

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.