Startsida Umeå kommun

Lohkeme- jïh barkoegeajnoebïhkedimmie

Studie- och yrkesvägledning

Lohkeme- jïh barkoegeajnoebïhkedæjjah gååvnesieh gaajhkh tjïelti 7–9 maadthskuvline jïh jåarhkeskuvline. Jis gyhtjelassh åtnah jåarhkeskuvleveeljemen jallh barkoemaarhnan bïjre maahtah lohkeme- jïh barkoegeajnoebïhkedæjjam gihtjedh gie dov skuvlesne.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.