Startsida Umeå kommun

Maadthskuvle

Grundskola

Aarhskuvleklaasse

Gosse maana govhte jaepien båeries maahta aarhskuvleklaassem aelkedh. Dïhte prådtjoe gaskem aarhskuvle jïh skuvle gusnie maana åådtje skuvlebyjresem, barkijh jïh skuvlen pedagogihkem haarjene stååkedimmievuekine. Jïjnjh ryöjreden darjomh utnieh, vuesiehtimmien gaavhtan ryöjreden lohkeme jïh matematihke. Maanah aaj haarjanieh goltelidh, lïeredh guarkedh jïh bïhkedimmieh goltelidh.

Aarhskuvleklaasse medtie golme tæjmoeh biejjesne jïh daamhtaj maadthskuvlesne. Dan mænngan jeenjemes maanah skuvlemaanasåjhtosne, daamhtaj eejehtshïejmesne men aaj nuepie biejjiemaanahoksi luvnie årrodh gellie sijjieh Upmejisnie. Aarhskuvleklaasse skuvlen lohkemejaepiem dåerede jïh åesehts. Tjuara maeksedh dan tïjjen åvteste gosse maana skuvlemaanasåjhtosne dan taksan mietie.

Maadthskuvle

Maanah tjïjhtjen jaepien raejeste tjuara skuvlesne årrodh jïh eejnegen lïhkemes skuvlese årromedajvesne tjaalasåvva. Ij naan sjïere tjaalasovvemem krïevh. Jis eejhtegh/åelieh sijhtieh maana edtja jeatjah maadthskuvlesne tjïeltesne årrodh tjuerieh ohtsemem dievhtedh. Jis sjïere sjiekieh gååvnesieh åelieh maehtieh ohtsedidh maana galka skuvlem aelkedh gosse gaektsie jaepien båeries.

Lïerehtimmie tjïelten maadthskuvline åesehts learoehkidie. Dah edtjieh namhtah åadtjodh gærja, tjaelemegaevnieh, dïrregh jïh jeatjah viehkiedïrregh mah dah daarpesjieh dej ööhpehtæmman. Skuvle galka jïjtje maeksedh darjomi åvteste skuvlen ålkone, vuesiehtimmien gaavhtan studijeguessemh, feelemh, lïejreskuvlh jïh ålkoebiejjieh jallh maahta prosjektevierhtieh jallh jeatjah eksterne maeksemem utnedh.

Gelliegïeleldh ööhpehtimmiem aelkedh

Hedlundaskuvle Upmejen jarngesne sjïere klaassh åtna maanide gïeh diekie jåhteme jeatjah laantijste jïh gïeh jeatjah ietniegïele åtna enn sveerjengïele. Daesnie learohkh 1–2 jaepieh årroeh åvteli skuvlese dej orremedajvesne juhtieh. Lohkh vielie Ietniegïelen nuelesne, lïngke åelkiesbielesne.

Hokse åvteli jïh skuvlebiejjien mænngan

Maanah aarhskuvleklaassesne jallh learohkh maadthskuvlen jaepiekuvsjine 1–6 gïeh hoksem daarpesjieh åvteli jïh skuvlebiejjien mænngan sijjiem åadtjoeh eejehtshïejmesne jallh fuelhkiebiejjiehïejmesne. Tjïeltebieline sijjiem faala eejehtshïejmese. Eejehtsdarjoeh daamhtaj skuvlen lïhke gusnie learohke vaadtsa.

Eejehtshïejmen jïh fuelhkiebiejjiehïejmen sijjien åvteste maaksa jïh dam tïjjem maahta ohtsedidh gosse åelieh berkieh, lohkehtieh jallh barkoem ohtsedieh. Skuvlemaanahoksem aaj eejehtimmesne faala. Maanah gïej eejhtegh barkoem ohtsedieh åadtjoeh dej sijjiem utnedh eejehtshïejmesne bielelen tïjjemierie.

Upmejisnie aaj jïjjegaahpoden darjoe gååvnese maanide 1–12 giej eejhtegh iehkeden, jïjjegen jïh hïelji berkieh. Lohkh vielie dan bïjre åelkiesbielesne.

Bïeljelh

090-16 12 81
090-16 10 00 (veeksele)

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.