Startsida Umeå kommun

Musihkeskuvle

Musikskola

Musihkeskuvle vihkeles tjïelten kultuvrejieliedisnie. Daesnie faala maehteles musihkeööhpehtimmiem jïh musihkeskuvle jïjnjh maanah jïh noerh skreejrehte. Musihkeskuvle sæjhta persovneles jïh murrie musiceremh fïerhtene learoehkinie ovmessie daltesinie. Ööhpehtimmie dovne instrumentalijes jïh vokalijes maehteles pedagogijste jïh daate noeride jåarhkeskuvlen raajan.

Maadtskuvlem lïhke laavenjostoe jïh learohkh daamhtaj ööhpehtimmiem åadtjoeh dej jïjtje skuvlesne. Musihkeskuvle aaj sijjie Midgårsskuvlesne Upmejisnie.

Holmsund-Obbola, Hörnefors jïh Sävar aaj meatan musihkeskuvlen dïedtedajvesne.

Bïeljelh

Musihkeskuvle 
090-16 59 53

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.