Startsida Umeå kommun

Sjïere daarpoeh

Särskilda behov

Gååvnesieh gellie sjïere darjomh jïh skuvle-ektine vierhtieh Upmejen tjïeltesne maanah jïh noerh sjïere daarpoejgujmie dåarjodh. Gellie integreradamme dej ovmessie skuvlij darjoeminie. Dïhte aaj obligatorijen sjïereskuvle, jåarhkeskuvle jïh särvux.

Bïeljelh

Jienebh bïevnesh åadtjoeh aarhskuvleåejveste jallh rektoristie.

090-16 10 00 (veeksele)

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.