Startsida Umeå kommun

Sjïereskuvle

Särskola

Maanah gïeh sjïere dåarjoem daarpesjieh

Sjïereskuvle dejtie maanide gïeh vuarjesje eah maehtieh maadthskuvlen maahtoeulmieh jaksedh. Sjïereskuvle dåårje maanah evtiedimmiesturreminie jallh stoerre jïh ihkuven funksjovneheaptoes aajlaskaaran gaavhtan.

Dåastove sjïereskuvlesne båata pedagogeles, medisijneles, psykologijes jïh sosijaleles goerehtimmien mænngan learohken åeliej ektesne. Goerehtimmie gaajhkh bielieh goerehte, dåastoedåehkie dam analyseradieh jïh evtiedimmieåejvieh dïedtem sjïereskuvlen åvteste utnieh dam nænnoestieh. Maahta nænnoestimmiem bijjebe klååkedh Skolväsenden bijjieklååkememoenehtsasse.

Dïhte gåabpatjahki åeliej dïedte sijjiem sjïereskuvlesne ohtsedidh.

Jåarhkesjïereskuvle

Jåarhkesjïereskuvle njïelijejaepien ööhpehtimmie mij faalehte nasjovnellen/sjïerehammoedamme programmh jallh individuellen programmh. Jienebh bïevnesh, vuejnieh lïngkem dan nuelesne jallh jåarhkesjïereskuvlen rektovrem bïeljelidh.

Sjïere ööhpehtimmie geervide (särvux)

Sjïere ööhpehtimmie geervide dejtie gïeh 20 jaepieh illeme jïh evtiedimmiesturreme jallh autisme utnieh jallh geervine aajlaskaarem åådtjeme.

Bïeljelh

Gymnasiekontoret
090-16 10 00 (veeksele)

Jeenjebh bïevnesh

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.