Startsida Umeå kommun

Skuvleskovhte jïh gåetieleejjijh

Skolskjuts och inneboende

Maadthskuvle- jïh jåarhkeskuvlelearohkh gïeh guhkies skuvlegeajnoem utnieh reaktam utnieh skuvleskovhtese jallh bussekåarhtese.

Jåarhkeskuvlelearohkh guhkies skuvlegeajnojne jallh guhkiem feeleminie dohkh diekie hïejmeste, gïeh veeljieh lohkemesijjesne årrodh maehtieh dåarjoem ohtsedidh, maam gohtje gåetieleejjemedåarjoe.

Bïeljelh

Gyhtjelassh jïh ohtsemegoerh åadtjoeh rektoristie jallh skuvleskovhtegïetedæjjeste.

090-16 10 00 (veeksele)

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.