Startsida Umeå kommun

Tjirkemh

Försäkringar

Ovlæhkoetjirkeme

Aarhskuvlemaanah, skuvlemaanah jïh lohkijh geerveööhpehtimmesne jïh SFI:sne Upmejisnie meatan tjïelten ovlæhkoetjïerkeme. Tjirkeme abpe dygnem dæjpa skuvletïjjesne jïh eejehtimmesne.

Jis slæjraridh

  • Skaaram tjirkemebolagese beavna dan varki maam maahta.
  • Skaaram tjirkemevaeltijistie beavna.
  • Baenieskaarine dan varki maam maahtah baeniedåaktarasse.
  • Gaajhkh maeksemeleahpah spååredh.
  • Bolage diagnosem ryöktesth ovlæhkoen mænngan kreava.
Bïeljelh

Bïeljelh rektovrem jallh aarhskuvleåejviem gusnie dov maana orre viehkiem åadtjodh ohtsemegoerigujmie jallh telefovnenummerem tjirkemebolagese.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.