Startsida Umeå kommun

Vaadtsemegeajnoen sjïekedimmie

Renhållning av gångbanor

Gåetien aajhteren dïedte lea vaadtsemegeajnoem sjïekedidh jïh jeatjah maarhke gåetien ålkoelisnie gusnie maahta vaedtsedh. Dïedte lea gusnie tjïelten lea åejvie byjjes sijjesne. Vaadtsemegeajnoe jïh jeatjah maarhke vaedtsejidie gåetien ålkoelisnie galka naemhties-laakan årrodh guktie ij sænitæren dåeriesmoerh destie båetieh. Aaj edtja gåetien aajhtere, sijjen tsiehkiej krööhkeste, geehtedh murries, åvtesbåateme jïh trafihkenjearsoestimmiem evtiedidh.

Jeenjebh bïevnesh


Geajnoeh jïh såafoesijjieh, telefovne: 090-16 14 61

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.