Startsida Umeå kommun

Åelie-såjhtoe

Anhörigvård

Jeenjh voeresh, skiemtjes almejth jallh svihtjeme-heaptojh såjhtoem jïh viehkiem åeleste åadtjoeh. Sosiaaletjeanadimmie maahta datnem viehkine årrodh gie åeliem sujhtedh. Dam maam såjhta maahta v.g. boelhketjeårroemsijjesne såemies aejkien årrodh jallh gåetietjeanadimmiem jallh biejjiedarjomh åadtjodh. Datne gie åeliem såjhtah maahtah aaj viehkiem beetnegijgujmie sosiaaletjeanadimmeste åadtjodh.

Jeenjebh bïevnesh


Sosiaaletjeanadimmien dåastovem bieljeldh telefovne 090-16 10 02.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.