Startsida Umeå kommun

Fassemedåarjoe

Försörjningsstöd

Jis dov baalhkah ij leah nuekies dov jallh dov fuelhkien maadthdaarpoeh jïh datne årroeh Upmejen tjïeltesne dov lea reakta fassemedåarjoem (sosiaaledåarjoe) sosiaaletjeanadimmeste ohtsedidh.

Fassemedåarjoe dejtie gieh ij maehtieh nuekies baalhka bakojne åadtjodh. Dåarjoe lea haammodamme juktie maadthdaarpojde nuekies goh beapmoeh, årromesijjie j.n.v. Dåarjoem fïerhten asken ohtsede jïh gåetehkh/pruvres almetjh ekstesne ohtsedægan.

Krïebpesjimmieh fassemedåarjose 


Jis datne fassemedåarjoem ohtsede dellie sosiaaletjeanadimmie krïevie datna gaajhkem maam maahtah darjodh jijtse beetnegh dienedh jallh ekonomijen dåeriesmoeride vaestedh. V.g. tjoerh iedtjeles barkoeohtseje årrodh jïh barkohts. Jis dov leah v.g. beetnegh baanghkesne, aktierh jallh fondh edtjieh dah voestes iereste dov jielemasse nuhtjh. Datne maahtah ajve fassemedåarjoem åadtjodh jis ih maehtieh dov daarpoeh jeatjah vuekine gïetedidh. Ussjedh jis dov lea bijle dellie maahtah tjoeredh dam doekedh juktie jijste dov ekonomijen dåeriesmoerh gïetedidh.

Jeenjebh bïevnesh


Upmejisnie årroeminie — sosiaaletjeanadimmien dåastovasse bieljeldh telefovne 090-16 10 02. Holmsundesne, Hörneforsesne jallh Sävarisnie årroeminie — tjïelten viekselasse ringkh 16 10 00, dov ierem tjïelkesh jïh gusnie årroeh dellie vijrebe riektes sæjjan beaja.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.