Startsida Umeå kommun

Njåvtasovveme

Våld och övergrepp

Sosiaaletjeanadimmie dam reeremem man lea dan uvtemes dïedtem almetjidie dåarjodh giej lea sosiaalen dåeriesmoerh. Vihkeles bielem dan dïedteste lea dåarjoem jïh viehkiem vedtedh njåvtasovvme nyjsenæjjide jïh dej maanide.

Datne maahtah vaarjelimmiem jïh dåarjoem åadtjoeh, viehkiem jijtse fassemasse jallh boelhktje årromesæjjan. Sosiaaletjeanadimmie maahta aaj viehkiem årrodh gosse såjhtoem, polijsem jallh jeatjah reeremem/åårgansasjovnem bieljelde.

Sosiaaletjeanadimmie ektesne barkedh jeenjebh reeremijgujmie jïh åårganisasjovnijgujmie åvtelhbodti barkedh, dåastoem barkedh jïh njåvtasovvemem vaenede.

Sosiaaletjeanadimmie aaj almah dåårje gieh njuvtieh, guktie maehtieh dejnie orrijidh.

Jeenjebh bïevnesh


Upmejisnie årroeminie — sosiaaletjeanadimmien dåastovasse bieljeldh telefovne 090-16 10 02. Holmsundesne, Hörneforsesne jallh Sävarisnie årroeminie — tjïelten viekselasse ringkh 16 10 00, dov ierem tjïelkesh jïh gusnie årroeh dellie vijrebe riektes sæjjan beaja.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.