Startsida Umeå kommun

Tjöödtjestimmieluhpie svihtjeme-heaptojidie

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Tjöödtjestimmieluhpie lea sjïere luhpie geajnosne tjöödtjestidh, byjres trafihkenjoelkedassijste, dejtie gieh eah maehtieh jallh lea dåeriesmoerh vaedtsedh. Tjöödtjestimmieluhpie ij ajve reaktam vadtah sjïere tjöödtjestimmiesijjide tjöödtjestidh, dïhte aaj guhkebem tjöödtjestimmietïjjem vadta jïh reakta tjöödtjestidh gusnie ij leah luhpie tjöödtjestidh. Daamtaj aaj ij daarpesjh åesiem maeksedh.

Bijlevuajajidie luhpie


Bijlevuajaje gien svihtjeme-heaptoje, stoerre dåeriesmoerh vaedtsedh jïh geerve bijlese bijleste svihtjedh vaadtsemegåhkoem tjöödtjemesijjeste maahta luhpiem åadtjodh.

Passagerijidie luhpie


Passagerijidie luhpiem ajve muvhth aejkien vadta, v.g. geerve svihtjeme-heaptomem jallh stuvremh, n.s.j. jis ij maehtieh ohtsijem oktegh assistansehts baetsedh mearan vuajije tjöödtjeste. Vuajaje, gie lea svihtjeme-heaptojh bijlesne åådtje njoelkedassij mietie trafihkenjoelkedassesne, åådtje tjöödtjestidh gusnie luhpehts tjöödtjestidh. Ajve dam åådtje darjodh jis sjïere jearsoes-laakan jïh jis dam krievie. Tjöödtjestimmie ij guhkiem goh daerpies bijlen sistie- jïh sijse svihtjedh jïh daarpoe assistansine bijlen ålkoelisnie.

Sojkesjem veedtjh
Soejkesjem sveerjen gïelesne. Maahta dïsse dievhtedh, mohte eah dah bieleh maam dov dåaktere edtja dievhtedh.

Jeenjebh bïevnesh


Gunilla Jonsson, luhpieh geajnoeh jïh såafoesijjieh, telefovne 090-16 13 66

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.