Startsida Umeå kommun

Yöjtedeåtnoe

Missbruk

Datne gien lea yöjtedeåtnoedåeriesmoerh maahtah viehkiem sosiaaletjeandimmeste ohtsedidh. Maahta g.j. dåarjoe- jïh gïetedallemesoptsestallemh, gaskesadtijealmetjem, tjïertegïetedalleme, darjomh jïh terapije, såjhtoe jïh instutisjonesne sujhtedh, såjhtoehïejme jallh fuelhkiehïejmesne årrome.

Ih daarpesjh såjhtoen jïh såjhtoehïejmen åvteste maeksedh. Mohte maahtah tjoeredh beapmoej jïh årromij åvteste maeksedh såjhtoehïejmesne jallh fuelhkiehïejmesne. Dïhte maaksa seamma jeenje biejjegen goh jis skiemtjegåetesne sujhtedh. Datne maahtah dååpmestovlese laejhtedh jis dåarjoem ohtsedih jïh idtji dam åadtjoeh. Sosiaaletjeanadimmie muvhten aejkien yöjtedeåtnoejh tjibredassijgujmie gïetede. Dejtie almetjidie gieh eah jijtje viehkiem sïjhth mohte gieh maehtieh yöjtedeåtnoste skiemtjejieh jallh jaemieh. Sosiaaletjeanadimmie tjuara voestes tjibredassijsåjhtoem lïenereaktese ohtsede.

Jeenjebh bïevnesh


Upmejisnie årroeminie — sosiaaletjeanadimmien dåastovasse bieljeldh telefovne 090-16 10 02. Holmsundesne, Hörneforsesne jallh Sävarisnie årroeminie — tjïelten viekselasse ringkh 16 10 00, dov ierem tjïelkesh jïh gusnie årroeh dellie vijrebe riektes sæjjan beaja.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.