Startsida Umeå kommun
Person använder miniräknare

Budget för 2019 beslutad av kommunfullmäktige

Nämnderna får utökade ramar med totalt drygt 350 miljoner kronor (mnkr) i Socialdemokraternas budget för 2019, en budget som samlade en majoritet i kommunfullmäktige. Budgeterat resultat är 73 mnkr, investeringsramen är 1 273 mnkr och skattesatsen är oförändrat 22,85.

Huvudsakliga utgångspunkter för 2019 är stark ekonomisk och befolkningsmässig tillväxt, växande behov i välfärden och stora behov av nyrekrytering/kompetensförsörjning. Fram till 2022 har kommunen behov av att rekrytera 4 466 årsarbetare.

Budgeten bygger bland annat på drygt 360 mnkr i ökade skatteintäkter och drygt 180 mnkr i form av statlig byggbonus, vinst från det hälftenägda bolaget Väven och intäkter från Stornorrfors vattenkraftverk.

Stora volymökningar

Prognosen för befolkningsökningen fram till 2029 är 1 600–1 700 personer per år, vilket är något mindre än under de senaste åren.

Ramökningarna till nämnderna grundas bland annat på demografiska förändringar. Fram till 2023 blir det 804 fler barn i förskolan, 1 557 fler elever i grundskolan, 707 fler elever i gymnasieskolan och 2 628 fler personer från 65 år och uppåt.

Tillskott till nämnderna:

  • För- och grundskolenämnden: + 94,4 mnkr, + 5,2 procent
  • Äldrenämnden: + 83,7 mnkr, + 8,7 procent
  • Individ- och familjenämnden: + 82,2 mnkr, + 6,9 procent
  • Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden: + 20 mnkr, + 4,5 procent
  • Tekniska nämnden + 55,7 mnkr, + 5,0 procent
  • Kulturnämnden: + 2,3 mnkr, + 2,0 procent
  • Fritidsnämnden: + 2,7 mnkr, + 2,1 procent
  • Byggnadsnämnden: + 1,6 mnkr, + 4,0 procent
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden: + 0,7 mnkr, + 5,8 procent

Skolor och boenden

Investeringsramen är 1 273 mnkr. Det är närmare dubbelt så mycket som utfallet 2017 (649 mnkr). Fokus för investeringarna ligger på förskola, grundskola, gymnasieskola och LSS-boenden. Dessutom ska AB Bostaden investera i trygghetsboenden och vård- och omsorgsboenden för äldre.

– Det här är satsningar för att säkra välfärden och Umeås tillväxt, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S).

Sänkt och höjd skatt

I allianspartiernas gemensamma budgetförslag ingick bland annat satsningar på äldreomsorg och skola och avveckling av Kvinnohistoriskt museum. Partierna ville sänka skatten med 10 öre.

– Skatten i Umeå är två kronor högre än i många jämförbara kommuner, säger kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Anders Ågren (M).

Vänsterpartiet, Arbetarpartiet och Ellika Nordström (MP)(–) föreslog att skatten skulle höjas med 20 öre, och Feministiskt Initiativ ville höja med 35 öre. Även Miljöpartiet hade ett eget budgetförslag.

Kontakt

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Mer information
Budget 2019, framsida

Planeringsförutsättningar, budget och investeringar (pdf)

Kommunfullmäktigemål till nämnderna

Ekonomiska ramar för budget 2019 och plan 2020–2022

Investeringsbudget 2018–2019 och plan 2020–2022