Startsida Umeå kommun

Följ kommunfullmäktiges möte

Se eller lyssna på sändningen på din dator eller mobil.
Webb-tv visas här på sidan och i kommunens Youtube-kanal.
Har du begränsad bandbredd? Välj ljud istället för video.

Kommunfullmäktige sammanträder måndag 24 februari med start klockan 9. Följ mötet på din dator eller mobil, eller lyssna från läktaren i kommunfullmäktigesalen, Rådhusesplanaden 6 A.

Mötet är offentligt och du är välkommen att lyssna på läktaren, 2 trappor. Du som är besökare har inte rätt att säga något och demonstrationer är inte tillåtna i lokalen. Bara ledamöter och inbjudna personer får uttala sig på mötet.

Välkommen! Buerestbåhtieme! Tervetuloa! Tervetullu!

Ärenden måndag 24 februari

 • Under den första timmen (klockan 9–10) besvaras interpellationer, om inget annat står på agendan. Kvarvarande interpellationer och frågor tas upp i slutet av mötet.
 • Hela ärendelistan, med interpellationer, frågor och svar, är normalt färdig först fredag innan mötet.
 • Av praktiska skäl kan ärenden komma i annan ordning än i ärendelistan.

Beslutsärenden, interpellationer och frågor

 1. Justering och fastställande av dagordning
 2. Motion 21/2017: Huskurage – räddar liv och förebygger våld;
  Anna-Karin Sjölander (C)
 3. Umeås lokala miljömål 2020
 4. Antagande: Detaljplan för fastigheten Aspgärdan 18 och del av Böleå 12:2 med flera, Teg
 5. Exploateringsavtal – fastigheten Aspgärdan 18
 6. Antagande: Detaljplan för fastigheten Almen 2 med flera, Grisbacka
 7. Regler för Umeå kommuns stöd till ideella föreningar
 8. Taxor och avgifter för grävtillstånd, kajplatser och torghandel 2020
 9. Avgifter för hemtjänst, hemsjukvård, dagvård och kost, individ- och familjenämnden och äldrenämnden
 10. Fusion av Bostaden AB:s dotterbolag
 11. Inrättande av landsbygdsutvecklingsråd, godkännande av reviderat reglemente
 12. Valärenden
 13. Anmälningsärenden
 14. Interpellation: Föroreningar av luft och vatten som kan skada människor och djur; Jan Hägglund (AP)
 15. Interpellation: Hur vill (S) möta att så många elever inte uppnår gymnasiebehörighet? Anders Norqvist (L)
 16. Interpellation: Kommer det skapas bättre förutsättningar för turismen?
  Peder Westerberg (L)
 17. Interpellation: Varför satsar inte (S) på innovationer inom välfärden?
  Anders Norqvist (L)

Informationsärenden/övriga ärenden (preliminära tider)

 • 09.00–12.00: Umeå kommunkoncern informerar
 • 13.00–13.15: Kommunrevisorerna informerar
Kommunfullmäktige i möte
Följ sammanträdet

På plats:

Följ sammanträdet som åhörare från läktaren i fullmäktigesalen, Rådhusesplanaden 6 A.

Via dator eller mobil:

Se webb-tv på den här sidan eller via: Youtube

Har du begränsad bandbredd?
Välj ljud istället för video:

iPhone (endast ljud)

Android (endast ljud)

Länk öppnar en mediaspelare i mobilen.