Startsida Umeå kommun

Följ kommunfullmäktiges sammanträde

Se eller lyssna på sändningen via din dator eller mobil.
Webb-tv visas här på sidan och i kommunens Youtubekanal.
Har du begränsad bandbredd? Välj ljud istället för video.

Kommunfullmäktige sammanträder måndag 27 maj med start klockan 9. Följ sammanträdet via dator eller mobil, eller lyssna från läktaren i fullmäktigesalen, Rådhusesplanaden 6.

Välkommen! Buerestbåhtieme! Tervetuloa!

Ärenden måndag 27 maj

Hela ärendelistan, med interpellationer, frågor och svar på dem, är normalt färdig först fredag innan sammanträdet. Av praktiska skäl kan ärenden komma i annan ordning än i ärendelistan.

Under den första timmen (klockan 9–10) besvaras interpellationer, om inget annat står på agendan. Kvarvarande interpellationer och frågor tas upp i slutet av sammanträdet.

Beslutsärenden, interpellationer och frågor

 1. Justering och fastställande av dagordning
 2. Interpellation: Förekomsten av våldsbejakande islamism i Umeå; Anders Ågren (M)
 3. Interpellation: Finns någon plan för att åtgärda bristen på äldreboende­platser i Umeå? Patrik Brännberg (AP)
 4. Interpellation: 4 av 10 tjejer i Umeå otrygga när de går hem på kvällarna; Anders Ågren (M)
 5. Interpellation: Hur ska kommunen kunna behålla redan anställda och rekrytera nya medarbetare nu och för framtiden? Marianne Normark (L)
 6. Interpellation: Arbete mot hedersrelaterat våld; Maria Nilsson och Birgitta Palm Ejlefall (SD)
 7. Interpellation: Dags att pröva 3-3 modellen? Lennart Arvidsson (V)
 8. Interpellation: Hur ser Umeås beredskap ut för att möta återvändande IS-terrorister? Maria Nilsson (SD)
 9. Interpellation: Vad händer efter museiutredningen? Fredrik Elgh (C)
 10. Interpellation: Extremister i Umeå; Jan Hägglund (AP)
 11. Interpellation: Hur kontrollerar Umeå kommun att skattepengar inte går till extremister och kriminella? Peder Westerberg (L)
 12. Interpellation: Kan elever med funktionsnedsättning delta fullt ut under idrottslektionerna? Peder Westerberg (L)
 13. Fråga: Hur faller den avskaffade syskonförturen ut? Maria Nilsson (SD)
 14. Fråga: Kommer äldrenämnden att få ekonomisk kompensation för heltidsinförandet 2019? Marianne Normark (L)
 15. Fråga: Hur agerar Umeå mot IS-återanvändare? Maria Nilsson (SD)
 16. Fråga: Är du nöjd med företagsklimatet i Umeå? Anders Ågren (M)
 17. Fråga: Fotbollshallarna – offentlig–privat samverkan står umeborna dyrt; Lasse Jacobson (V)
 18. Fråga: För hur mycket köper Umeå kommun ut medarbetare? Ulrika Edman (V)
 19. Motion 27/2016: Begränsning av gatumusik; Petter Nilsson (SD)
 20. Motion 5/2018: Inrätta ett Trygghetens hus; Veronica Kerr (KD)
 21. Motion 23/2018: Två tredjedelsmajoritet för tillsättande av stads­direktör; Henrik Agerhäll (SD) (-)
 22. Motion 26/2018: Demografisk analys som verktyg mot brott och social oro; Henrik Agerhäll (SD) (-)
 23. Motion 43/2018: Gymnasiemässa i Umeå kommun; Nasser Mosleh, Mia Winroth, Gabriel Farrysson och Morgan Flank (MP)
 24. Motion 47/2018: Utbildningsdag om hederskultur för skolsköterskor och kuratorer; Lars-Arne Ivert (SD)
 25. Motion 2/2019: Ändra den lokala ordningsstadgan gällande passiv pengainsamling; Marcus Bornemisza, Lars-Arne Ivert, Birgitta Eljefall-Palm och Maria Nilsson (SD)
 26. Motion 5/2019: Tilldela alla boenden en högläsare; Maria Nilsson (SD)
 27. Näringslivsstrategi för Umeå kommun 2019–2025
 28. Antagande: Fotgängarprogram för Umeå
 29. Likvidation av AB Cama Bostad
 30. Förtydligande av borgen ställd för lån i Europeiska investeringsbanken
 31. Policy mot diskriminering, kränkande särbehandling och repressalier
 32. Ny taxa enligt tobakslagen
 33. Revidering av taxa för handel med receptfria läkemedel
 34. Revidering av taxa enligt alkohollagen, tillägg folköl
 35. Valärenden
 36. Anmälningsärenden

Informationsärenden/övriga ärenden (preliminära tider)

 • Klockan 13.00–13.15 Information från kommunrevisorerna
Följ sammanträdet

På plats:

Följ sammanträdet som åhörare från läktaren i fullmäktigesalen, Rådhusesplanaden 6.

Via dator eller mobil:

Se webb-tv här på sidan eller via:

Video

Har du begränsad bandbredd?
Välj ljud istället för video:

iPhone (endast ljud)

Android (endast ljud)

Länkarna öppnar en mediaspelare i din mobil.