Startsida Umeå kommun
Ung kvinna som sitter på en sten och skriver.

Hur mår Umeåborna?

I veckan skickar Umeå kommun ut folkhälsoenkäten "Jämlika liv" till 7 000 invånare i åldrarna 16–84 år. Resultatet av enkäten ska ge bättre kunskap om Umeåbornas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa.

– Med enkäten Jämlika liv vill vi ta reda på hur kommunens invånare mår och lever för att få ett bättre beslutsunderlag och ökade möjligheter att fatta bra beslut. Jag hoppas därför att så många som möjligt av dem vi skickar ut enkäten till tar sig tid och besvarar den, säger Malin Lagervall, planeringschef, Umeå kommun

Folkhälsoenkäten, den största enkät som kommunen genomfört, skickas under vecka 11 ut till 7 000 invånare i åldrarna 16–84 år. De är utvalda genom ett slumpmässigt urval från registret över kommuninvånare. De kommer att få besvara frågor om till exempel psykisk hälsa, allmänt hälsotillstånd, fysisk aktivitet, matvanor, bruk av alkohol, tobak och andra droger, jämställdhet samt våld och utsatthet.

Har du fått en kod hemskickad?

Du som har fått en kod till enkäten hemskickan kan svara på enkäten genom att logga in via länken nedan.

Svara på enkäten "Jämlika liv"

Tack för att du svarar!

Ett viktig planeringsunderlag

Resultatet av enkäten kommer att presenteras efter sommaren och blir ett viktigt planeringsunderlag för flera verksamheter inom kommunen men kan också vara intressant för andra organisationer som till exempel hälso- och sjukvården eller universitet.

– Resultatet av enkäten, som självklart är anonymiserat, kommer vi att kunna använda i många olika sammanhang, bland annat för att identifiera viktiga utvecklingsområden där extra insatser kan behövas, säger Seth Åberg, projektledare för folkhälsoenkäten, Umeå kommun.

Resultatet av enkäten är även ett underlag för att utvärdera kommunfullmäktiges mål att Umeå ska ha Sveriges bästa folkhälsa 2020. Resultatet blir även ett redskap i arbetet med Agenda 2030 då den ger underlag till 10 av de 17 målen.

Många fördelar att genomföra enkäten själv

Det är första gången kommunen genomför en egen folkhälsoenkät, tidigare har man istället deltagit i Folkhälsomyndighetens enkät Hälsa på lika villkor.

– Genom att genomföra enkäten själva kan vi anpassa den efter lokala förutsättningar, komplettera med delar som man inte tar hänsyn till i nationella undersökningar och vi kan dessutom göra unika geografiska analyser inom kommunen, säger Peter Thuresson, undersökningsledare, Umeå kommun.

I Jämlik hälsa finns frågor om till exempel trångboddhet, frågor om brott och tillgänglighet vilka inte tas upp i Folkhälsomyndighetens enkät. Den egna enkäten gör det också möjligt att analysera resultaten utifrån socioekonomiska och geografiska typområden i hela kommunen.

Har du fått en kod?

Har du fått hem en kod för att svara på enkäten?

Svara på enkäten "Jämlika liv"

Kontakt

Peter Thuresson
statistiker, undersökningsledare
Umeå kommun
090-16 23 70
peter.thuresson@umea.se