Startsida Umeå kommun

Internationella nätverk

Umeå kommun är medlem i ett flera internationella nätverk. Genom nätverken får vi ta del av och dela med oss av kunskaper och nyheter som hjälper oss att hålla oss uppdaterade på den senaste utvecklingen. Genom nätverken kan vi också driva gemensamma frågor, till exempel i dialog med EU:s olika organ. Nätverken används också för att generera projektidéer och hitta samverkanspartners.

Nedan kan du läsa om vilka nätverk vi är aktiva i och vad de gör.

10YFP

FN leder genomförandet av det tioåriga ramverket av program för hållbar konsumtion och produktion. Ramverket kallas 10YFP och tankarna bakom bygger bland annat på att höginkomstländerna måste ta täten i en global utveckling. Målen är bland annat att uppmuntra till hållbar konsumtion och produktion samt att öka samarbetet och erfarenhetsutbytet mellan aktörer och regioner, särskilt med tanke på behov i utvecklingsländer.

Civitas forum ‑ Cleaner and better transport in cities

Civitas forum är ett europeiskt medlemsnätverk av över 200 städer som åtagit sig att kraftfullt minska utsläppen i stadstrafiken. Civitas hjälper till och introducerar städer till förbättring av kollektivtrafiken. Ett viktigt inslag är erfarenhetsutbyten mellan medlemsstäderna.

http://www.civitas-initiative.org/

Kontaktpersoner:
Malin Lagervall, planeringschef, övergripande planering, malin.lagervall@umea.se
Frida Sandén, hållbarhetschef, Upab, frida.sanden@umea.se

Covenant of mayors

Covenant of mayors, Borgmästaravtalet, är en rörelse som engagerar lokala och regionala myndigheter, som frivilligt åtar sig att öka energieffektiviteten och användningen av förnybara energikällor. Syftet med åtagandet är att uppfylla och överskrida EU:s mål om att minska koldioxidutsläppen med 20 procent senast år 2020. 

http://www.covenantofmayors.eu/

Kontaktperson:
Johan Sandström, energi- och klimatrådgivare, johan.sandstrom@umea.se

Eurocities

Eurocities är ett nätverk för större europeiska städer. Idag ingår över 130 europeiska städer, och 40 partnerstäder fördelat över 35 länder. Nätverket har sex tematiska forum med arbetsgrupper, projekt, aktiviteter och event, och erbjuder sina medlemmar en plattform där de kan dela kunskap och idéer. Umeå är medlem i forumet för kultur. 

http://www.eurocities.eu/

Kontaktperson:
Charlotte Lundqvist, tillväxtstrateg, charlotte.lundqvist@umea.se

European green capital network

European green capital network är ett nätverk där progressiva gröna städer i Europa utbyter kunskap och erfarenheter. Nätverket, som är grundat av EU-kommissionen, är öppet för städer som sökt utmärkelsen Europas miljöhuvudstad och hamnat på shortlist.

http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital

GSCN – Global sustainable cities network

Global sustainable cities är en plattform för att dela med sig av kunskap och erfarenheter om hållbar stadsutveckling. Målet är bland annat att utbyta erfarenhet om de deltagande ländernas lagstiftning och regelverk, identifiera teknikområden som är av gemensamt intresse och lyfta fram metoder, verktyg och indikatorer för att utveckla hållbara städer.

Kontaktpersoner:
Albert Edman, utvecklingsstrateg, albert.edman@umea.se
Jenny Åkermark, kompetensspridning i Umeå, jenny.akermark@umea.se

Iclei ‑ Local governments for sustainability

Iclei är ett nätverk för lokala myndigheters arbete med hållbarhet. I nätverket ingår över 1000 städer som är engagerade i arbetet för en hållbar framtid. Iclei hjälper medlemmarna att göra städerna resurseffektiva, friska och glada.

http://www.iclei.org/

Kontaktperson:
Charlotte Lundqvist, tillväxtstrateg, charlotte.lundqvist@umea.se

NCN – Nordic city network

Nordic city network är en tankesmedja för samhällsplanerare. Medlemmarna samarbetar för att utveckla nordiska städer som attraktiva, innovativa och konkurrenskraftiga kunskapsstäder.

http://www.nordiccitynetwork.com/

Kontaktperson:
Malin Lagervall, planeringschef, övergripande planering, malin.lagervall@umea.se

RCE – Regional centres of expertise

Regional centres of expertise är ett nätverk för organisationer som vill främja lärande inom hållbar utveckling.

Kontaktperson:
Erika Åberg, enhetschef, Naturskolan, erika.aberg@umea.se

UBC ‑ Union of Baltic cities

Union of Baltic cities (UBC) ett nätverk med syfte att utveckla kontakter och projekt mellan städerna runt Östersjön och i hela Östersjöregionen för att nå en hållbar utveckling i hela området. Umeå har varit medlem i UBC sedan 1996 och svarar för sekretariatet i jämställdhetskommissionen.

http://www.ubc.net/

Kontaktpersoner:
Charlotte Lundqvist, tillväxtstrateg, charlotte.lundqvist@umea.se
Albert Edman, utvecklingsstrateg, albert.edman@umea.se
Tomas Strömberg, planchef, tomas.stromberg@umea.se
Fredrik Lindegren, kulturchef, fredrik.lindegren@umea.se
Linda Gustafsson, jämställdhetsstrateg, linda.gustafsson@umea.se