Startsida Umeå kommun

Kommunens och kommunkoncernens organisation

Politiska organ med förtroendevalda (gröna i skissen): Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Under det finns kommunstyrelsen och flera nämnder som ansvarar för olika verksamhetsområden.

Förvaltningar med tjänstepersoner (grå i skissen): Verksamheter med anställda levererar service, till exempel vård, skola och omsorg, till dig och alla andra invånare, genomför beslut och bedriver verksamhet som politikerna ansvarar för.

Kommunala bolag (blå i skissen): Bolagen levererar också samhällsservice inom olika områden. En del bolag ägs helt och hållet av Umeå kommun, andra är delägda och drivs i samverkan med privata aktörer eller andra myndigheter.

Umeå kommun, organisation 2019, skiss Kommunstyrelsen Kulturnämnden Kommunfullmäktige Valnämnden Revision Jämställdhetsutskott Byggnadsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden Fritidsnämnden Överförmyndarnämnden För- och grundskolenämnden Äldrenämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Tekniska nämnden Individ- och familjenämnden Umeå kommunföretag AB Umeå Vatten och Avfall AB AB Bostaden i Umeå Västerbottens Museum AB Umeå Parkerings AB Umeå Energi AB Väven i Umeå AB Norrlandsoperan AB Nolia AB Infrastruktur i Umeå AB Kompetensspridning i Umeå AB Uminova Innovation AB Uminova Expression AB Visit Umeå AB Umeå Folkets Husförening Kvarkenhamnar AB NLC Ferry AB/OY Stadsledning Samhällsbyggnad Stöd och omsorg Utbildning Äldreomsorg Stadsdirektör PA-nämnden Brand- och räddningsnämnden IT-nämnden Kultur Fritid Teknik och fastighet Umeåregionens brandförsvar Överförmyndarenheten Dåva deponi och avfallscenter i Umeå AB

Sidan har granskats 2019-02-18

Sidans kortadress: www.umea.se/organisation

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.