Startsida Umeå kommun

Förvaltningar, verksamheter

Förvaltningar och verksamheter har anställda som verkställer beslut som politikerna fattar och bedriver all verksamhet som nämnderna ansvarar för. Läs om kommunens förvaltningar och verksamheter under "Innehåll" eller klicka i skissen.

Umeå kommun, organisation 2019, skiss, förvaltningar, verksamheter Stadsdirektör Stadsledning Administration och innovation Ekonomi Kommunikation Näringsliv Personal Umeåregionen brandsförsvar Överförmyndarenheten Fritid Kultur Samhällsbyggnad Bostadsanpassning Bygglov Detaljplanering Lantmäteri mark och exploatering Miljö- och hälsoskydd Övergripande planering Stöd och omsorg Funktionshinderomsorg Individ- och familjeomsorg Teknik och fastighet Fastighet Gator och parker IT Måltidsservice Städ- och verksamhetsservice Utbildning För- och grundskola Gymnasieskola Viva kompetenscentrum

Sidan har granskats 2019-01-07

Sidans kortadress: www.umea.se/verksamheter

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.