Startsida Umeå kommun

Mark och exploatering

Det är Mark och exploatering som leder arbetet med att planera och genomföra översiktsplanens intentioner avseende stadens tillväxt – på kommunal mark. Det sker genom att planlägga och bygga ut infrastrukturen för nya bostäder och för näringslivets tillväxt, för skolor, förskolor, äldreboenden, särskilda boenden etc. För genomförande av detaljplaner på privat mark skriver Mark och exploatering exploateringsavtal med byggherrar.

Mark och exploatering säljer mark för verksamhets- och bostadsändamål till företag och privatpersoner och säljer bebyggda fastigheter som inte längre behövs för kommunens egna behov.

Verksamheten säkrar kommunens markförsörjning så att det finns kommunal mark både för Umeås nuvarande och framtida tillväxt och förvaltar kommunens markreserv.

Dessutom leder Mark och exploatering utredningar och genomför statligt och kommunalt finansierade saneringar av förorenad mark.

Kontakt

Mark och exploatering
Umeå kommun
901 84 Umeå

090-16 10 00 (växel)

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.