Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige 27 mars 2017

Sändningen från sammanträdet är uppdelad i två delar, för- och eftermiddag. Klicka på playknappen för respektive klipp och dra sedan tidsreglaget till starttiden för det ärende du är intresserad av.

(Tekniska problem med de automatiska kamerorna i början av det här klippet. Talarstolen är inte inzoomad de första två timmarna.)

Ärenden i del 1 (förmiddag)

Starttid

Ärende

0:00:00

Upprop

0:02:25

Justering

0:03:15

Interpellation: Tidigare betyg ökar motivationen i skolan

1:02:55

Årsredovisning 2016

2:21:20

Motion 26/2016: Införa aktiva och obligatoriska skolval för grundskolan

 

Ärenden i del 2 (eftermiddag)

Starttid

Ärende

0:00:00

Revidering av "Äldreplan i Västerbotten 2013–2020 med utblick mot 2040", rekommendation från AC Konsensus

0:16:15

Remiss: Länsgemensam hjälpmedelsstrategi i Västerbotten 2017–2021

0:18:30

Fördjupning för Röbäck, antagande

0:57:20

Detaljplan Holmön 3:7, antagande

1:30:00

Översyn vindkraft i Umeå kommun 2016

1:32:15

Principer för prissättning av kommunal tomtmark

1:36:30

Likvidation: European CBRNE Training Center AB

1:37:30

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

1:40:45

Interpellation: Är sjukfrånvaron rekordhög?

2:22:30

Interpellation: Kris inom räddningstjänst i beredskap?

2:43:15

Interpellation: Kostnaderna för förbindelserna mellan Umeå och Vasa

3:02:45

Interpellation: Tala klarspråk gällande "anpassning" av lokal­försörjningsdirektivet

3:25:05

Interpellation: Umeå kommuns öppenhet och medborgarna

3:33:40

Interpellation: Psykisk ohälsa och drogproblematik bland ensam­kommande barn

3:53:40

Fråga: Anställda inom Umeå kommun bör tydligen inte berätta om sin arbetsmängd med mera

3:59:35

Fråga: Är den nya samordnade kommunorganisationen positiv för verksamheten?

4:04:30

Fråga: Försäljning av gamla Vasaskolan

4:07:20

Fråga: Nedläggning av Region Västerbotten

4:09:10

Fråga: Har Thorengruppen fått en markanvisning för en fotbolls­hall?

4:13:05

Fråga: Åtgärder för att stoppa flygskatten

4:18:45

Fråga: Krav på vaccination i förskolan

4:23:20

Interpellation: Varför locka hit EU-migranter?

4:26:15

Interpellation: Hur många som bryter mot utlänningslagen går i skolan?


Kontakt
Ladda ner ljudfil
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2017-03-27.mp3 80.1 MB
Mer information

Sammanträdesdatum

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen.

Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga.

Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus