Startsida Umeå kommun

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott

Uppgifter och befogenheter

Näringslivs- och arbetsutskottet är kommunstyrelsens organ för

 • allmän beredning och samordning, strategisk omvärldsbevakning och informationsverksamhet
 • utveckling av kvalitet och produktivitet i kommunens samlade verksamhet
 • budget- och bokslutsberedning med uppgift att ta fram förslag till budgetdirektiv, års- och flerårsbudget samt bokslut
 • valutskott for nomineringar till kommunstyrelsens val
 • ansvar för kommunens vänortsförbindelser
 • strategisk omvärldsbevakning av internationell/nationell samverkan, EU, högre utbildning och forskning samt strategiska integrationsfrågor
 • utveckling av kommunens verksamhet genom internationell samverkan
 • bevakning och initiativ i EU-frågor av betydelse för kommunen
 • strategiska integrations- och mångfaldsfrågor som syftar till god demokratisk utveckling, tillvaratagande av kompetens och tillväxt.

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar i följande ärenden,
med undantag för vad som delegerats till annan att besluta om

 • utvecklingsprojekt inom områdena integration och mångfald
 • upphandlingsärenden där upphandling sker i konkurrens och där förmånligaste anbud föreslås. Utskottet har rätt att besluta i alla ärenden understigande 10 miljoner kronor
 • omdisponering mellan drift- och investeringsbudget och omdisponering inom beslutad investeringsram
 • förvärv och överlåtelse av fast egendom genom köp, försäljning, byte och fastighetsreglering avseende värden över 2 miljoner kornor
 • avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av arbetsutskottet ska undertecknas av chefen for Mark och exploatering eller vid förfall för denna av chefen för utveckling
 • avskrivning av fordringar inom kommunens verksamhetsområden
 • utse attestanter och utanordnare
 • utdelning av medel från donationsfonder
 • bidrag till intern och extern utvecklingsverksamhet inom beslutade ramar
 • upprättande och avslutande av samverkansavtal, avsiktsförklaringar etc. för internationellt samarbete och för samverkan med högre utbildning och forskning
 • medlemskap och representation i internationella samverkansorgan.
 • samverkan med EU, bland annat genom samarbetsorganet North Sweden
 • utvecklingsprojekt i internationell samverkan
 • utse förtroendevalda inom kommunstyrelsen att delta i utbildning, konferenser, studieresor med mera.
Kontakt

Tomas Jakobsson
kommunsekreterare
090-16 12 37
tomas.jakobsson@umea.se

Anna Holmstedt
nämndsekreterare
090-16 23 98
anna.holmstedt@umea.se

Ledamöter i kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.