Startsida Umeå kommun
Kommunens mål och verksamhetsdirektiv

Umeå kommun har som vision att Umeå ska ha 200 000 invånare senast år 2050. Visionen uttrycker att alla ska uppleva att de vinner på att bo och verka i Umeå. Det gäller alla Umeås medborgare och alla som överväger att flytta hit och etablera sig, studenter, företag med flera.

Här kan du läsa mer om Umeå kommuns övergripande mål, planerings- och utvecklingsarbete och dokument som ska styra utvecklingen mot visionen.

Strategisk plan

Kommunen har en strategisk plan för de kommande tolv åren. Planen ska bidra till att kommunen, och gärna andra organisationer, samarbetar med en gemensam strategi och långsiktigt för att nå kommunens övergripande mål.

Strategisk plan 2016–2028 finns på Externa dokument (under "Allmänt").

Mål för Umeå kommun 2017–2020

Kommunfullmäktige fastställer budget, övergripande mål och inriktning för kommunens samlade verksamhet i juni varje år. Uppdragen från politikerna konkretiseras sedan i verksamheternas genomförande- och aktivitetsplaner.

Övergripande mål

  • Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet med visionen om 200 000 medborgare år 2050.

Goda livsvillkor

  • Vi ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv.
  • Vi ska ha Sveriges bästa folkhälsa år 2020.
  • Vi ska halvera barnfattigdomen till år 2020.

Livslångt lärande

  • Vi ska ha en likvärdig skola och förbättra kvaliteten i grundutbildningen för att uppnå jämlika uppväxtvillkor.

Växande näringsliv och kompetensutveckling

  • Vi ska skapa förutsättningar för fler företag och fler arbetstillfällen i Umeå.

Välutvecklad ideell sektor

  • För att klara framtidens utmaningar ska vi utveckla demokratin och stärka den sociala tilliten tillsammans med den ideella sektorn.

God samhällsplanering

  • Vi ska öka bostadsbyggandet till 2 000 enheter per år.

Finansiella mål

Finansiella mål är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

  • År 2020 ska resultatet i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning uppgå till lägst 1 procent.

Sidan har granskats 2019-02-25

Sidans kortadress: www.umea.se/mal

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.