Startsida Umeå kommun

Externa styrdokument

Övergripande mål och inriktning för Umeå kommuns samlade verksamhet fastställs årligen tillsammans med budget av kommunfullmäktige. Utöver dem finns några andra fastställda dokument i form av policyer, strategier, planer och program som reglerar och styr kommunens verksamheter.

Interna styrdokument för kommunens verksamheter finns på en egen sida.

Här publiceras kommunens övergripande policyer, strategier, planer och program, det vill säga dokument som har antagits eller beslutats av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder eller stadsdirektören. Vi har valt att publicera dokumenten i ämnesområden oavsett om dokumentet har klassificerats som en policy, en strategi, plan eller ett program eftersom namnsättning och klassificering har varierat under åren.

Se även avgifter och taxor.

Allmänt

Alkohol och droger

Bostadsmarknad

Ekonomi

Energi

Folkhälsa

Fritid

Företag, näringsliv och arbetsmarknad

IT

Kultur

Mark, planering och byggande

Miljö och natur

Offentlig plats

Säkerhet och beredskap

Tillgänglighet, mångfald, jämställdhet

Trafik och parkering

Volontärarbete