Startsida Umeå kommun

Andra statistikkällor

Statistiska centralbyrån, SCB​ – en statlig förvaltningsmyndighet som har ansvar för officiell statistik och annan statlig statistik.

Barnombudsmannen – här hittar du information och statistik om barns levnadsvillkor som är centralt ur ett barnrättsperspektiv.

Ortshistoria – historisk statistik om svenska städer framtagen av Stads- och kommunhistoriska institutet vid Stockholms universitet.

Eurostat – EU:s statistikmyndighet som redovisar statistik för medlemsstaterna.

Kommun- och landstingsdatabasen – nyckeltal för kommunernas och landstingens verksamheter. Nyckeltalen kan användas som underlag för analyser och jämförelser.

Regionfakta – ger snabb och lättillgänglig bild av Västerbotten, Norrbotten och Jämtland och kommunerna i länen.

Brottsförebyggande rådet – statistikdatabas för anmälda brott, sökbara på kommunnivå.

Socialstyrelsen – statistik om folkhälsa, hälso- och sjukvård, hälsoskydd, smittskydd och socialtjänst.

Arbetsförmedlingen – arbetslöshetsstatistik veckovis, månadsvis och årsvis.

Försäkringskassan – statistik om ohälsotal med mera.

Skolverket – statistik om förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, skola och vuxenutbildning.

Folkhälsomyndigheten – öppna jämförelser för folkhälsan på kommunnivå med mera.

Ung idag – uppföljningssystem med statistik och information som gör det möjligt att följa hur ungdomars levnadsvillkor ser ut i Sverige.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus