Startsida Umeå kommun

Andra statistikkällor

Statistiska centralbyrån, SCB​

SCB är en statlig förvaltningsmyndighet som har ansvar för officiell statistik och annan statlig statistik.

Barnombudsmannen

Här hittar du information och statistik om barns levnadsvillkor som är centralt ur ett barnrättsperspektiv.

Ortshistoria

Historisk statistik om svenska städer framtagen av Stads- och kommunhistoriska institutet vid Stockholms universitet.

Eurostat

EU:s statistikmyndighet som redovisar statistik för medlemsstaterna.

Kommun- och landstingsdatabasen

Nyckeltal för kommunernas och landstingens verksamheter. Nyckeltalen kan användas som underlag för analyser och jämförelser.

Regionfakta

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig bild av Västerbotten, Norrbotten och Jämtland och kommunerna i länen.

Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådets statistikdatabas för Anmälda brott, sökbara på kommunnivå

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har statistik om folkhälsa, hälso- och sjukvård, hälsoskydd, smittskydd och socialtjänst.

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen har arbetslöshetsstatistik veckovis, månadsvis och årsvis.

Försäkringskassan

Försäkringskassan har statistik om bland annat ohälsotal.

Skolverket

Skolverket har statistik om förskoleverksamheten, skolbarnomsorg, skola och vuxenutbildning.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har bland annat öppna jämförelser för folkhälsan på kommunnivå.

Ung idag

Ung idag är ett webbaserat uppföljningssystem som visar statistik och information som gör det möjligt att följa hur unga 13-25 åringars levnadsvillkor ser ut i Sverige.