Startsida Umeå kommun

Rapporter

Här hittar du större utredningar och analyser som belyser kommunens utveckling inom olika områden. Vissa av rapporterna görs årligen medan andra speglar aktuella frågor. Rapporterna är i pdf-format. 

2020

Befolkningsprognos 2020-2031

Den aktuella befolkningsprognosen 20202031 utgår från den faktiska befolkningen i Umeå år 2019 och sträcker sig fram till och med prognosens slutår 2031.

Bostadsbyggandet i Umeå kommun 2019

Under 2019 byggdes 1035 bostäder, 100 bygglov blev beviljade och 45 procent av alla byggda bostäder var studentbostäder. Detta och fler snabba nyckeltal om bostadsbyggandet 2019 finns i denna rapport.

Aktuellt på bostadsmarknaden juli-december 2019

Rapporten går igenom hur bostadspriserna har utvecklats andra halvåret 2019.

Umeå kommuns största arbetsplatsområden

En rapport om arbetsplatsområdenas utveckling mellan år 2009 och 2017. Vilka områden har växt mest? Hur ser könsfördelningen ut på Universitets- och sjukhusområdet? Vilken bransch har flest antal sysselsatta i Holmsund? Och vilket område i Umeå tätort är det vanligast att bo på om man arbetar på Volvo? Detta och mycker mer finner du i denna rapport.

2019

Aktuellt på bostadsmarknaden januari-juni 2019

Rapporten går igenom hur bostadspriserna har utvecklats första halvåret 2019.

Bostadsbyggandet i Umeå kommun 2018

Under 2018 byggdes 1435 bostäder, 108 bygglov blev beviljade och 70 procent av alla byggda bostäder var ettor eller tvåor. Detta och fler snabba nyckeltal om bostadsbyggandet 2018 finns i denna rapport.

Befolkningsprognos 20192030

Den aktuella befolkningsprognosen 20192030 utgår från den faktiska befolkningen i Umeå år 2018 och sträcker sig fram till och med prognosens slutår 2030. 

Aktuellt på bostadsmarknaden juli-december 2018

Rapporten går igenom hur bostadspriserna har utvecklats under andra halvåret 2018.

Unga 18

Undersökningen UNGA genomförs vartannat år av Umeå kommun och är en enkätbaserad folkhälsoundersökning som riktar sig till ungdomar i åldern 13–18 år. Frågorna i enkäten utgår från kommunens folkhälsomål och visar utvecklingen kring varje hälsoområde.

2018

Aktuellt på bostadsmarknaden januari–juni 2018

Rapporten går igenom hur bostadspriserna har utvecklats första halvåret 2018.

Vad kostar det att bo?

I denna rapport undersöks bland annat hur mycket av hushållens inkomster som går till utgifter för boendet. Vidare undersöks hur mycket som blir över till övrig baskonsumtion som mat, hygienartiklar, kläder och annat, efter att boendet är betalt. Avslutningsvis sker även en genomgång av lönestrukturen i Umeå kommun utifrån ett könsperspektiv och huruvida det finns löneskillnader mellan könen samt vad det i så fall kan bero på.

Bostadspriser och lönsamheten i att bygga i Umeå kommun

Detta är en analys av de försäljningar av bostäder som genomförts i Umeå kommun under åren 2011-2017. Rapporten fokuserar dels på prisnivåer och prisutveckling för småhus och bostadsrätter, men även på nybyggnationskostnader för småhus och de ekonomiska förutsättningarna för att bygga nytt.

Befolkningsprognos 20182029

Den aktuella befolkningsprognosen 20182029 utgår från den faktiska befolkningen i Umeå år 2017 och sträcker sig fram till och med prognosens slutår 2028. 

Utveckling på bostadsmarknaden julidecember 2017

Rapporten går igenom hur bostadspriserna utvecklats andra halvåret 2017. 

Uppföljning av Bostadsförsörjningsprogrammet

I maj 2017 antogs Umeå kommuns Bostadsförsörjningsprogram i Kommunfullmäktige. I programmet pekades 30 indikatorer ut för att följa kommunens utveckling. Dessa är inom områdena bostadsbeståndet, årligt byggande, bostadsbrist och boendestandard, segregation och särskilda grupper. Indikatorerna ska följas upp kontinuerligt och detta är den första uppföljningen, eller nulägesanalysen.

Så trivs äldre i flerbostadshus

Antalet äldre har under de senaste åren ökat och kommer öka kraftigt även i framtiden. Enligt Umeå kommuns senaste befolkningsprognosen kommer personer över 80 år öka med 65 procent fram till år 2028. Detta ställer krav på att det finns bostäder som är väl anpassade för äldre och har en bra tillgänglighet. Denna rapport är resultatet av en inventering som gjorts för att undersöka tillgänglighetsnivån på flerbostadshusbeståndet i Umeå kommun.

2017

Utvecklingen på bostadsmarknaden januarijuni 2017

Rapporten går igenom hur bostadspriserna utvecklats första halvåret 2017. 

Umeå kommuns bostadsförsörjningsprogram

Varje kommun har ett lagstadgat ansvar att ta fram ett bostadsförsörjningsprogram under varje mandatperiod. Programmet för Umeå innehåller riktlinjer för Umeås bostadsförsörjning, dvs. bostadspolitiska mål och åtgärder kring bostadsbyggande och bostadsbestånd. Det innehåller också en informationsdel om kommunens förutsättningar och verktyg för bostadsförsörjning. Programmet antogs av Kommunfullmäktige 2017-05-29.

Befolkningsprognos 20172028

Den aktuella befolkningsprognosen 2017-2028 utgår från den faktiska befolkningen i Umeå år 2016 och sträcker sig fram till och med prognosens slutår 2028. 

Våldsbrotten i Umeå

Rapporten består till större del av beskrivande och jämförande statistik. 

Utvecklingen på bostadsmarknaden julidecember 2016

Rapporten går igenom hur bostadspriserna utvecklats andra halvåret 2016.

2016

Hushåll och bostäder så ligger Umeå till

Rapporten ingår i en serie av arbeten som alla behandlar hushåll och bostäder i Umeå kommun. För att sätta de analyser som gjorts under arbetets gång i ett vidare perspektiv görs här en nationell jämförelse med de kommuner i Sverige som liknar Umeå. Ett axplock av teman har valts ut där jämförelserna kan bidra med intressanta vinklar på det som förmedlats i tidigare rapporter. 

Hushåll och bostäder Så bor vi i Umeå

Rapporten tar upp hur antalet hushåll och hushållstyper har utvecklats från 1975 till 2014. 

Hushåll och bostäder  Trångboddhet och hög utrymmesstandard

I den här rapporten har vi undersökt boendestandarden i Umeå kommun med fokus på trångboddhet och hög utrymmesstandard. Cirka 8 procent av alla hushåll i Umeå är trångbodda. Barnfamiljer är mer trångbodda än hushåll utan barn. 

Hushåll och bostäder  Umeås bostadsbostånd

Syftet med förestående rapport är att beskriva Umeås bostadsbestånd med avseende på hustyp, upplåtelseform, ägarförhållande och byggnadsperiod. Dessutom görs en kartläggning av kommunens specialbostäder samt hur befolkningen bor på individnivå. 

Utvecklingen på bostadsmarknaden januarijuni 2016

Rapporten går igenom hur bostadspriserna utvecklats första halvåret 2016. 

Elevutveckling i skolans planeringsområden 20162025

Innehåller årets befolkningsprognos utifrån antalet barn i förskole-. grundskole- och gymnasieåldern i kommunens tretton skolplaneringsområden. 

Befolkningsprognos för Umeå kommun 20162027

Den aktuella befolkningsprognosen 20162027 utgår från den faktiska befolkningen i Umeå år 2015 och sträcker sig fram till och med prognosens slutår 2027. 

Perspektiv på arbetsmarknaden i Umeå kommun och i Umeåregionen

Kvinnorna dominerar inkomstnivåerna upp till 320 000 kronor medan det väger lika mellan könen i inkomstklassen 320 000359 000 kronor.

I de högre inkomstklasserna dominerar männen. 

UNGA16

Undersökningen UNGA genomförs vartannat år av Umeå kommun och är en enkätbaserad folkhälsoundersökning som riktar sig till ungdomar i åldern 13–18 år. Frågorna i enkäten utgår från kommunens folkhälsomål och visar utvecklingen kring varje hälsoområde.

Umeås geografi

Den här rapporten skiljer sig från övriga rapporter. Här redovisas siffror i form av kartor i stället för på traditionellt sätt med tabeller och diagram. Kartor presenteras för ämnesområdena befolkning, arbetsmarknad och utbildning.

Utvecklingen på bostadsmarknaden julidecember 2015

Rapporten går igenom hur bostadspriserna utvecklats andra halvåret 2015.

Umeås största arbetsplatsområden

Hur många arbetstillfällen har tillkommit i Umeå de senaste 10 åren? Vilka är de största arbetsplatsområdena? Vilka branscher växer och vilka minskar?

2015

Hur nära har barnen till skolan?

Sju procent av alla resor som sker i kommunen innebär resor där föräldrar hämtar och lämnar sina barn. En stor del, drygt 60 procent, av dessa resor sker med bil. I rapporten görs en kartläggning av avståndet som barnen har till skolorna. Genom denna beskrivning försöker vi ge förståelse för varför man färdas som man gör och vilken betydelse avstånden kan tänkas ha på det transportmedel man väljer.

Hur långt har umeborna till jobbet? 

Rapporten behandlar arbetsresor inom kommunen och hur många arbetsresor som görs med hållbara färdmedel.

Aktuellt på bostadsmarknaden, stabila bostadspriser medan villapriserna ökar

Läs om utvecklingen av bostadspriser i Umeå kommun januarijuni 2015.

Prognos 15, temafördjupningar

Den här prognosen innehåller tre temafördjupningar:

  • Prognos för flyktingmottagningen
  • Hur förändras demografin utifrån vilka bostäder som byggs?
  • Elevutveckling och skolkapacitet

Prognos 15, Elevutvecklingen i Umeås skolområden 2015–2024

I nästan samtliga skolområden väntas en ökning av barn i låg- och mellanstadiet, främst i början av prognosperioden.

Prognos 15, Befolkningsprognos för Umeå kommun 2015–2024

Prognosen utgår ifrån den faktiska befolkningen i Umeå 2014 och sträcker sig fram till och med prognosens slutår 2014. Den genomsnittliga befolkningsökningen är omkring 1 090 personer årligen.

Umeå landsbygd, en välmående del av kommunen

Rapporten är indelad i två avsnitt - befolkning och näringsliv, samt flyttningar och pendling. Första avsnittet beskriver befolkningen boende i Umeå kommuns tätorter och landsbygd. Det andra avsnittet beskriver näringslivet med fokus på dagbefolkningen.

Resvanor i Umeå, så reste kommuninvånarna hösten 2014

Resvaneundersökningen 2014 var en stor enkätundersökning som genomfördes under hösten 2014 i Umeå. Den visar hur invånarna i hela kommunen färdas till och från olika platser, hur de reser, när, hur länge och varför. I den undersöks också hur invånarna prioriterar mellan olika trafikslag och hur många som färdas på ett miljömässigt hållbart sätt. Detta för att följa politiskt antagna mål om ett hållbart resande.

Fortsatt god utveckling på arbetsmarknaden under 2013

Efter den kraftiga nedgången i sysselsättning år 2009 som orsakades av finanskrisen, har utvecklingen på arbetsmarknaden i Umeå kommun varit mycket god och nästan 6 000 nya arbetstillfällen har tillkommit.

Fortsatt stark prisökning på bostadsrätter och villor i Umeå

Bostadsprisernas utveckling juli–december 2014. År 2014 har inneburit ökade priser på bostadsrätter i Umeå. Sett över helåret har priserna stigit med 20 procent. Ökningen har främst skett.

Så flyttar norrlänningarna del 3: Fokus Umeå

I rapporten behandlas flyttningarna till och från Umeå utbytet med övriga Norrland, övriga Sverige och utlandet.

Så flyttar norrlänningarna del 2: Vinst- och förlustkommuner i Norrland

I rapporten görs en fördjupad analys med fokus på de kommuner i Norrland som växer respektive minskar sin befolkning mest.

Så flyttar norrlänningarna del 1: Flyktingmottagningen bromsar avfolkningen

Rapporten har et övergripande fokus på hela Norrland med fördjupningar på respektive län. Jämtland, Västernorrlnad och Norrbotten hör till de län i landet som minsat sin befolkning mest under de tio åren mellan 20014 och 2013. Västerbotten har klarat sig bättre och ligger på 12:e plats av de län som växer.

 

Prenumerera på nyheter

Vill du få mejl när nya rapporter och analyser publiceras?

Fyll i din mejladress och klicka på "OK". Som prenumerant får du ett mejl när en nyhet publiceras. Rapporterna publiceras löpande under året. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

När du anmäler dig samtycker du till att vi sparar och använder din mejladress för att skicka mejl om rapporter och analyser.

Läs mer om behandling av din mejladress för denna prenumerationstjänst och dina rättigheter:

www.umea.se/
prenumerationbehandling

 

Hantera prenumeration

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-10-08

Sidans kortadress: www.umea.se/rapporter