Beskriv vad bilden föreställer.

1892    1894    1898    1900    1901    1902–03    1905    1906–07    1918–20    1923    1925    1943    1958    1965    1966    1968    1969    1971    1979    1980    1981    1986    1993    2012    2013    2014    2018    2019

1906–1907

Kasernbyggnaden innan ombyggnationen 1906–1907. Fotoägare: Mikael Björkman.

I början av 1906 byggdes vakt- och arrestpaviljongerna, som vi i dag kallar grindstugorna. I december samma år var de redo för inflyttning.

Under både 1906 och 1907 byggdes kasernbyggnaden, alltså stadshusets huvudbyggnad, ut på båda sidorna och blev tre gånger så bred. Marken som huset stod på bestod av ljus sand och under den fanns grå sand - alltså lera. Vid borrningar nådde man aldrig botten, så grunden var vattensjuk. För att lösa det problemet fick en tredjedel av byggnaden stå på en rustbädd.

Ryttmästare Sam Arsenius beskriver denna tid i boken ”Stamhästarna” från 1907:

”Allra värst blef det på på nyåret 1906. Den förutvarande stenkasärnen skulle då utvidgas, förlängas åt båda håll. För grund- och källarvåningar gräfdes storstadsdjupt ned i sanden och hur det pumpades och pumpades syntes bottenöfversvämningen aldrig vilja taga slut. Samtidigt började två vaktpaviljonger uppföras. Hela kasärngården blef efter hand fullkomligt öfverfylld af alla möjliga slags material. Tegelsten kördes in och lades upp i väldiga massor, hela berg af granitblock för grunden hopades, sand lastades af till kullar, cementtunnor, timmer, järnbalkar upptogo hvarenda kvadratfot af gården, stenkrossar hväste, stenhuggare knackade och regementets personal måste klättra eller göra långa krokar för att komma fram och hän till ridhus och stallar. Sedan grunden äntligen var färdig, reste sig murarna med god fart och i december 1906 voro förlängningarne, hvardera lika långa som kasärnen i midten under tak. I oktober började stora nedrifningar och förändringar i det förutvarande mellanpartiet.”

(Klicka för större bild) Vykort från början av 1900-talet som visar gården innan kasernbyggnaden blev tre gånger så bred. Fotoägare: Västerbottens museum.

(Klicka för större bild) Vykort som visar kasernbyggnaden efter ombyggnationen. Fotoägare: Mikael Björkman.

(Klicka för större bild) Kaserngården efter ombyggnationerna. Fotoägare: Västerbottens museum.