Startsida Umeå kommun

Ungas hälsa

Ungas hälsa mäts bland annat genom Umeå kommuns ungaenkät som sker vartannat år av Umeå kommun. En ny Ungaenkät kommer att genomföras hösten 2020. Alla ungdomar mellan 13 och 18 år erbjuds att besvara enkäten. Syftet med undersökningen är att beskriva hur ungdomar i Umeå kommun mår.

Enkäten fyller en viktig demokratisk funktion, då den ger unga möjligheter att uttrycka hur de upplever skola och vardag utifrån många olika perspektiv. Den ger också den politiska nivån ett viktigt beslutsunderlag för att följa upp kommun­fullmäktiges folkhälsomål.

Ungaenkäten 2018

De allra flesta ungdomar känner sig trygga hemma, i sitt bostadsområde och i skolan. Fler ser ljust på sin framtid, framför allt på gymnasiet oavsett kön. Däremot är det många tjejer som i större utsträckning än killar upplever en otrygghet när de ska gå hem ensamma eller på nätet. Fler tjejer än killar har någon gång eller ofta blivit utsatta för kränkande eller nedvärderande behandling. Det framgår av Unga18, en stor folkhälsoundersökning bland unga i åldern 13–18 år i Umeå kommun.

Tobak, droger och alkoholanvändningen är i stort oförändrad jämfört med 2014, fortfarande låg användning på högstadiet och som ökar med stigande ålder. Undersökningen visar också att många ungdomar upplever att de har det bra eller mycket bra ställt ekonomiskt. Det är en förbättring jämfört med tidigare år.

Totalt besvarades Ungaenkäten av drygt 5 700 ungdomar 2018, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 76 procent. Resultet för 2018 kan jämföras med resultat från 2014 och 2016 lokalt och nationellt. Se rapporter under Mer information.

Kontakt

Seth Åberg
samordnare, UmeBrå
070-253 58 15
seth.aberg@umea.se

Peter Thuresson
huvudansvarig för rapporten
070-265 03 35
peter.thuresson@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-05-12

Sidans kortadress: www.umea.se/ungaenkaten