Startsida Umeå kommun

Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Sverige har fem nationella minoriteter och minoritetetspråk. Sveriges nationella minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. De nationella minoritetspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk bygger på regeringens minoritetspolitiska strategi, som innebär att minoriteter har rättigheter som Umeå kommun har skyldighet att erbjuda. Lagen ska skydda Sveriges nationella minoriteter, stärka deras möjligheter och rättigheter till inflytande och främja minoritetsspråken och deras kultur. Umeå kommun ingår i förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska. Det innebär att de minoriteterna har även ett förstärkt skydd.

Lagen innebär att Umeå kommun ska

  • informera de nationella minoriteterna om lagen
  • ge inflytande och samråder med de nationella minoriteterna
  • skydda och främja de nationella minoriteternas språk och kultur, särskilt med fokus på barn
  • ge service och erbjuda myndighetskontakt på finska, meänkieli och samiska vid efterfrågan, även på övriga minoritetsspråk om det finns språkkunnig personal
  • erbjuda förskola och äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska, meänkieli och samiska vid efterfrågan.

Vad gör kommunen?

En arbetsgrupp med representanter för kommunens olika verksamheter samordnar och arbetar fram rutiner för att möta de behov som minoriteterna har. Gruppen driver och planerar informationsinsatser för en ökad kunskap om minoriteter och minoritetspråk i Umeå kommun. Arbetsgruppen har också samråd med minoriteterna för att få mer kunskap om vilka behov som minoriteterna har och om vad som kan erbjudas i kommunen.

Umeå kommun erbjuder bland annat

Lagen på olika språk

Finska: Laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä

אקט איבער נאציאנאלע מיניאריטעטן און נאציאנאלע מיניאריטעט שפראכן  Jiddisch

Meänkieli: Laki kansalisista minuriteetistä ja minuriteettikielistä

Romani arli: Kanuni bašo nacionalikane minoritetia thaj minoritetikani čhib

Romani kelderash: Zakono pa le nationalni minoritetora haj le minoritetonge/cine shiba

Romani kale: Kanuni pa nationalne minoriteturi ta minoriteturitšib

Sydsamiska: Laake nasjovnen unnebelåhkoej jïh unnebelåhkoegïeli bïjre

Lulesamiska: Láhka rijkalasj unneplågoj ja unneplågojgielaj birra

Nordsamiska: Láhka našuvnnalaš unnitloguid ja unnitlogugielaid birra

Svenska: Sveriges nationella minoriteter

Symbol
Kontakt

Kontakta arbetsgruppen för minoritetsreformen

Alla invånare har möjlighet att påverka genom dialog och synpunkter till politiker.

Läs mer under dialog och synpunkter

Aktuellt

Samråd för nationella minoriteter

Vi pratar om Umeå kommuns arbete för nationella minoriteter och förslag till kommunens mål och riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete.

Samråd för samer
Måndag 20 januari

Samråd för sverigefinnar
Torsdag 30 januari

Samråd för tornedalingar och talare av meänkieli
Måndag 3 februari

Läs mer om samråden

Bildspel

Bildspel om minoritetsarbetet

Nyhetsbrev

Några gånger per år ger vi ut ett nyhetsbrev där vi berättar om vad som händer. Alla nyhetsbrev finns publicerade under 'Nyhetsbrev' i menyn.

Läs månadens nyhetsbrev

Mer information

Kvalitetsdeklaration

Nationella minoriteter och förvaltningsområden (på minoritet.se)

Minoritet.se (Sametingets webb­plats för nationella minoriteter)

Regeringens minoritetspolitik (Regeringens webbplats)

Minoritetsspråk (Institutet för språk och folkminnen)

Sidan har granskats 2020-01-14

Sidans kortadress: www.umea.se/minoriteter