Startsida Umeå kommun

Samiskt förvaltningsområde

Umeå kommun ingår i förvaltningsområdet för samiska, vilket innebär att de samiska språk och kulturen har ett förstärkt skydd enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Samer är ett av världens urfolk med egen kultur, eget språk och egna sedvänjor. Kommunen är en del av det område där samer bor, verkar och utövar sin kultur. Därför är det naturligt att Umeå kommun ingår i förvaltningsområdet för samiska.

Umeå kommun ska särskilt skydda och främja samisk kultur och de samiska språken. Det innebär att kommunen

  • informerar samerna om lagen
  • ger inflytande till och samråder med för samerna
  • skydda och främja de samiska språken och kulturen, särskilt med fokus på barn
  • ger service och erbjuder myndighetskontakter på samiska
  • erbjuder förskola och äldreomsorg helt eller delvis på samiska vid efterfrågan.

Kontakt med kommunen

Umeå kommun erbjuder myndighetskontakt på samiska via tolk på bokad telefontid. Du som vill utnyttja detta ringer växeln på telefon 090-16 10 00.

Samer, samiska språken och samisk kultur

Kommunen arbetar fortlöpande med hur samiskt språk och kultur ska främjas i praktiken och hur behovet från samer ska mötas. En del handlar om att synliggöra och sprida kunskap om samer och samisk kultur. I högerspalten finns länkar för mer kunskap.

Sidan har granskats 2019-01-10

Sidans kortadress: www.umea.se/samiska

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.