Startsida Umeå kommun

Kommunens och kommunkoncernens organisation

Politiska organ med förtroendevalda (gröna i skissen): Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Under det finns kommunstyrelsen och flera nämnder som ansvarar för olika verksamhetsområden.

Förvaltningar med tjänstepersoner (grå i skissen): Verksamheter med anställda levererar service, till exempel vård, skola och omsorg, till dig och alla andra invånare, genomför beslut och bedriver verksamhet som politikerna ansvarar för.

Kommunala bolag (blå i skissen): Bolagen levererar också samhällsservice inom olika områden. En del bolag ägs helt och hållet av Umeå kommun, andra är delägda och drivs i samverkan med privata aktörer eller andra myndigheter.

Umeå kommun, organisation 2019, skiss Kommunstyrelsen Kulturnämnden Kommunfullmäktige Valnämnden Revision Jämställdhetsutskott Byggnadsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden Fritidsnämnden Överförmyndarnämnden För- och grundskolenämnden Äldrenämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Tekniska nämnden Individ- och familjenämnden Umeå kommunföretag AB Umeå Vatten och Avfall AB AB Bostaden i Umeå Västerbottens Museum AB Umeå Parkerings AB Umeå Energi AB Väven i Umeå AB Norrlandsoperan AB Nolia AB Infrastruktur i Umeå AB Kompetensspridning i Umeå AB Uminova Innovation AB Uminova Expression AB Visit Umeå AB Umeå Folkets Husförening Kvarkenhamnar AB NLC Ferry AB/OY Stadsledning Samhällsbyggnad Stöd och omsorg Utbildning Äldreomsorg PA-nämnden Brand- och räddningsnämnden IT-nämnden Kultur Fritid Teknik och fastighet Umeåregionens brandförsvar Umeåregionens överförmyndarenhet Dåva deponi och avfallscenter i Umeå AB Personalnämnden

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2019-11-13

Sidans kortadress: www.umea.se/organisation