Startsida Umeå kommun

Mark och exploatering

Det är Mark och exploatering som leder arbetet med att planera och genomföra översiktsplanens intentioner avseende stadens tillväxt – på kommunal mark. Det sker genom att planlägga och bygga ut infrastrukturen för nya bostäder och för näringslivets tillväxt, för skolor, förskolor, äldreboenden, särskilda boenden etc. För genomförande av detaljplaner på privat mark skriver Mark och exploatering exploateringsavtal med byggherrar.

Mark och exploatering säljer mark för verksamhets- och bostadsändamål till företag och privatpersoner och säljer bebyggda fastigheter som inte längre behövs för kommunens egna behov.

Verksamheten säkrar kommunens markförsörjning så att det finns kommunal mark både för Umeås nuvarande och framtida tillväxt och förvaltar kommunens markreserv.

Dessutom leder Mark och exploatering utredningar och genomför statligt och kommunalt finansierade saneringar av förorenad mark.

Kontakt

Mark och exploatering
Umeå kommun
901 84 Umeå

090-16 10 00 (växel)

Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicyn är Mark och exploaterings löfte till kunderna.

Kvalitetsdeklarationer

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus