Startsida Umeå kommun

Övergripande planering

Vi skapar förutsättningar för en fortsatt befolkningsutveckling och hållbar tillväxt med visionen att Umeå ska ha 200 000 invånare senast 2050. Vi initierar, leder och samordnar uppdrag av strategisk och verksamhetsövergripande karaktär inom social, ekologisk, ekonomisk och kulturell hållbarhet.

Vårt uppdrag är också att arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande. Vi svarar för den övergripande fysiska planeringen i kommunen. Detta omfattar bl. a. översiktsplanering, planering av större infrastrukturprojekt och landsbygdsutveckling. Vi gör analyser, tar fram prognoser och underlag samt genomför uppföljning inom områden som är av strategisk betydelse för Umeås utveckling.

Vi samverkar i nätverk, bevakar och kanaliserar finansieringsmöjligheter samt samordnar yttranden och remisser.

Kommunstyrelsens planeringsutskott samt kommunfullmäktiges jämställdhetsutskott är politiskt ansvariga organ.

Kontakt

Malin Lagervall
planeringschef
090-16 14 38
070-298 54 10
malin.lagervall@umea.se

Mer information

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus