Startsida Umeå kommun

Projekt

Pågående projekt

Projekt med egna hemsidor

  • Biosfärområde Vindelälven-Juhtatdahka -Ett biosfärområde är en prestigefull utmärkelse av FN-organet UNESCO, där området lyfts fram som ett modellområde för hållbar utveckling. Ett biosfärområde ska verka för att stödja, bevara och utveckla området på ett hållbart sätt. Utvecklingen bestäms av de människor som bor och verkar där. Vindelälven-Juhtatdahka är därmed en arena för samverkan över kommun- och länsgränser. Lokalt engagemang är grunden för Vindelälven-Juhtatdahka och vi välkomnar fler att vara med och samverka. Biosfärområdets hemsida finns här.
  • Koldioxidsnåla platsen - I projektet gör vi det enklare för Umeås invånare att göra hållbara val i vardagen och minska sin klimatpåverkan från resor, boende och inköp. Detta gör vi genom att t.ex. testa nya sätt att arbeta med klimatfrågor i kommunen, ta reda på Umeåbornas klimatpåverkan och visualisera den, och ta del av andras kunskap och dela våra erfarenheter med andra.
  •  
  • Nästa generations resor och transporter i ett stadsbyggnadsperspektiv - I projektets fas 1 har Umeå kommun tillsammans med Umeå energi AB 50 % medfinansiering från Vinnova för att titta närmare på hur vi kan hitta synergier mellan framsynta trender inom mobilitet och stadsplaneringen. Projektet är i praktiken kopplat till såväl elektrifieringen av Umeå lokaltrafiks bussflotta och stadsutvecklingsprojektet Norra Ön, och förväntas bidra till en större förståelse för samhällsnytta av storskalig elektrifiering, metodbeskrivning för flexibilitet i planering med hänsyn till ovissa mobilitetstrender, samt landa i utvärdering med grund i måluppfyllelse och potentiella policyimplikationer. Sammantaget utgör projektet en ansats att bidra till Umeå kommuns arbete mot vårt övergripande hållbarhetsmål, samt för att möta morgondagen med eftertanke. För mer information kontakta emil.sandstrom@umea.se
  • Ruggedised - EU-projekt som löper under åren 2017-2021, där Umeå tillsammans med Rotterdam och Glasgow har utsetts till så kallade ”Lighthouse Cities” - som ska leda utvecklingen av smarta och hållbara lösningar för europeiska städer. Det lokala partnerskapet i Umeå bestående av Umeå Energi, Umeå universitet, Akademiska hus, Västerbottens läns landsting, UPAB och Rise koordineras av Umeå Kommun. Fokus ligger på att utveckla smarta lösningar i det område som kallas Universitetsstaden.
  • Prata plats! - Det övergripande syftet är att hitta nya former för att på ett så inkluderande sätt som möjligt prata/föra dialog om Umeås utveckling. Projektet ska ta fram material och metoder som gör det enklare att "prata plats". Att berätta varför Umeå växer, hur det är tänkt och vilka möjligheter det skapar för oss som bor här.
  • Sharing city - Umeå är idag en av fyra innovativa städer inom det nationella programmet Sharing Cities Sweden. Bland annat kommer delningsekonomins möjligheter och risker ska testas och utvärderas. Delningstjänsterna ska förhoppningsvis bidra till en minskad energi- och klimatpåverkan och en hållbar utveckling men också till att främja en social hållbar utveckling i staden. Sharing City Umeå har även ett särskilt fokus på jämställdhet och integration. Programmet genomförs i samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor, universitet och institut.

Projekt utan egna hemsidor

  • Social innovations hub Norra Sverige - I projektet arbetar vi för att skapa en modell för att arbeta med social innovation i Umeå kommun, att utveckla en struktur där kommun, privat och idéburen sektor provar nya samverkansmodeller som leder till utvecklad samhällsservice. Projektets leds av Coompanion och deltagare är Uminova Expression, Innovationskontoret vid Umeå universitet Holding AB samt Umeå kommun. För mer information kontakta linda.gustafsson@umea.se

Avslutade projekt

Projekt med egna hemsidor

  • E12 Atlantica transport- Interreg Botnia-Atlantica E12 Atlantica transport är ett samarbete mellan partners i Finland, Sverige och Norge längs med E12-korridoren. Projektet fokuserar på en funktionell transportrutt för gods och passagerare, gemensamma strategier för gränsöverskridande planering och framtida samarbetsformer.

Projekt utan egna hemsidor

  • Social hållbarhet - idag och imorgon - Syftet med projektet är att öka kunskapen om hur vi planerar för ökad social hållbarhet i Umeå. Ett ytterligare syfte är att ta lärdom från befintliga bostadsområden i Umeå och från andra städer kring social hållbarhet och hur frågorna kan hanteras i olika skeden av samhällsplaneringen/utvecklingen, samt skapa förutsättningar för kommunen att på egen hand genomföra systematisk analys och uppföljning av framtida områden. Se slutrapporter i kolumnen till höger.
Kontakt

Malin Lagervall
planeringschef
090-16 14 38
070-298 54 10
malin.lagervall@umea.se

Mer information

Projektrapporter Social hållbarhet - idag och imorgon

Slutrapport (pdf 1,23 Mb)

Sandåkern - analyser och rekommendationer (pdf 6,25 Mb)

Tomtebo Strand - analyser och rekommendationer (pdf 5,56 Mb)

Ålidhem - analyser och rekommendationer (pdf 5,72 Mb)

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus