Startsida Umeå kommun

Stöd och omsorg, socialtjänst

Stöd och omsorg, socialtjänsten, är en del av kommunen och politiskt ansvarig nämnd för området är individ- och familjenämnden. Socialtjänsten arbetar med att ge stöd och omsorg till barn/unga, vuxna och äldre som bor eller befinner sig i Umeå.

Viktiga grundpelare i detta arbete är att

  • främja människors sociala och ekonomiska trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt verka för goda uppväxtförhållanden för barn och unga
  • utföra verksamheterna med god kvalitet, vilket bland annat innebär respektfullt bemötande, tydlighet, lättillgänglighet och rättssäkerhet
  • personal och ledning ska ha god kompetens och en välfungerande arbetsmiljö.

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för vissa grupper:

  • barn och ungdomar som far eller riskerar att fara illa
  • enskilda med missbruksproblem
  • äldre människor med behov av stöd och omsorg
  • människor med funktionshinder
  • enskilda som vårdar en anhörig.

Organisation

Stöd och omsorg har verksamheterna Funktionshinderomsorg, Individ- och familjeomsorg och Myndighetsutövning.

Organisation 2019, Stöd och omsorg

Klicka på bilden för att öppna en större bild.

Kontakt

Socialtjänsten
Umeå kommun
901 84 Umeå

Kontakta socialtjänsten

Karolina Lundqvist
socialdirektör

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus