Startsida Umeå kommun

Miljöpolicy

Verksamheten på Tegelbruksvägen 7 är Umeå kommuns miljösatsning för återbruk/ återvinning av främst kommunens överskottsmaterial och tillika det största arbetsmarknadsprogrammet i kommunen.

Vi hämtar, reparerar samt säljer och levererar från egen butik.

Vår största direkta miljöbelastning är våra transporter.

Indirekt har vi en mycket positiv miljöpåverkan genom att vi med återbruk och återvinning ökar miljömedvetenheten och kretsloppstänkandet såväl hos vår personal som hos övriga kommuninnevånare.

Vi ska i alla delar av vår verksamhet, där så är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt, ta hänsyn till miljön och på så sätt skapa en grund för ett förebyggande miljöarbete.

Vi ska använda våra naturresurser med omsorg samt sträva efter att följa kretsloppsprincipens fyra systemvillkor.

Vi ska genom en ständig dialog ställa miljökrav på våra affärspartners och på oss själva. Vi ska hela tiden öka miljökompetensen och engagemanget hos våra anställda och övrig personal.

Vi ska fortlöpande förbättra oss och se myndigheternas lagar och förordningar som minimikrav.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus