Startsida Umeå kommun

Miljöpolicy

Viva arbetsmarknad, Tegelbruksvägen 7, är Umeå kommuns miljösatsning
för återbruk/återvinning av främst kommunens överskottsmaterial och tillika det största arbetsmarknadsprogrammet i kommunen.

Vi hämtar, reparerar samt säljer och levererar från egen butik.

Vår största direkta miljöbelastning är våra transporter.

Indirekt har vi en mycket positiv miljöpåverkan genom att vi med återbruk och återvinning ökar miljömedvetenheten och kretsloppstänkandet såväl hos vår personal som hos övriga kommuninnevånare.

Vi ska i alla delar av vår verksamhet, där så är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt, ta hänsyn till miljön och på så sätt skapa en grund för ett förebyggande miljöarbete.

Vi ska använda våra naturresurser med omsorg samt sträva efter att följa kretsloppsprincipens fyra systemvillkor.

Vi ska genom en ständig dialog ställa miljökrav på våra affärspartners och på oss själva. Vi ska hela tiden öka miljökompetensen och engagemanget hos våra anställda och övrig personal.

Vi ska fortlöpande förbättra oss och se myndigheternas lagar och förordningar som minimikrav.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.